Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP 2022 2021
Beløp % av gfk Beløp % av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter 410.665 3,09 296.979 2,36
Rentekostnader og lignende kostnader 151.229 1,14 66.940 0,53
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 259.436 1,95 230.039 1,83
Utbytte 15.590 0,12 15.795 0,13
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 49.969 0,38 49.192 0,39
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.885 0,04 5.251 0,04
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 1.816 0,01 3.952 0,03
Andre driftsinntekter 1.524 0,01 1.611 0,01
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 64.015 0,48 65.299 0,52
SUM DRIFTSINNTEKTER 323.451 2,43 295.338 2,34
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 64.615 0,49 62.528 0,50
Ordinære avskrivninger 7.284 0,05 7.416 0,06
Andre driftskostnader 66.196 0,50 54.990 0,44
SUM DRIFTSKOSTNADER 138.096 1,04 124.933 0,99
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 185.355 1,40 170.405 1,35
 – tap på utlån, garantier mv. 28.426 0,21 13.048 0,10
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 156.929 1,18 157.358 1,25
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 156.929 1,18 157.358 1,25
Skatt på ordinært resultat 33.712 0,25 32.032 0,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 123.217 0,93 125.326 0,99
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 13.284.492 12.596.501

 

Beløp i hele 1.000 kroner

 BALANSE 2022 2021 Endring i %
Forretningskapital 16.282.960 14.719.236 10,62
Forvaltningskapital 13.789.824 12.862.002 7,21
Innskudd fra kunder 8.845.598 9.045.874 -2,21
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS 13.808.073 12.406.598 11,30
Utlån overført Verd Boligkreditt AS 2.493.136 1.857.234 34,24
Utlån (brutto) banken 11.314.937 10.549.364 7,26
Sum nedskrivninger på utlån 54.933 41.031 33,88
Herav nedskrivninger på grupper av utlån 27.854 23.754 17,26
Totale nedskrivninger i % av utlån 0,49% 0,39%
Ansvarlig kapital (tellende) 1.895.511 1.786.279
Kapitaldekningsprosent 25,35 25,90
Kjernekapitalprosent 23,35 23,73
Ren kjernekapitalprosent 21,54 22,06
Uvektet kjernekapital 12,24 12,27
Ren kjernekapital konsolidert 19,54 20,02