Note 10

Tapsavsetninger

Tabellene viser endringen i tapsavsetningen for 2021 fordelt på BM og PM for hhv utlån målt til amortisert kost og FVOCI:

Tapsavsetning utlån målt til amortisert kost                        Tapsavsetning utlån målt ti FVOCI
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskriv-ninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskriv-ninger Tapsavsetning utlån
14 018 055 7 794 822 9 301 222                    31 114 099 Tapsavsetning per 01 01 2022                       12 340 735                           915 381                      9 601 664 22 857 780 53 971 879
2 262 959 -2 099 457 -163 503 -1 Overført til trinn 1                              207 644 – 207 644                                         – 0 -1
-985 209 985 209 0 0 Overført til trinn 2 – 306 891                           306 891                                         – 0 0
-36 660 -134 182 170 842 0 Overført til trinn 3 – 2 292 – 26 350                             28 641 -1 -1
-1 704 755 846 382 477 282 -381 091 Netto endring * – 620 373                           360 594                      3 302 309 3 042 530 2 661 439
6 275 303 3 275 902 12 063 284 21 614 489 Nye tap                          5 184 184                           227 624                                2 116 5 413 924 27 028 413
-2 850 187 -1 500 596 -7 224 518 -11 575 301 Fraregnet tap – 5 017 596 – 336 799 – 13 300 – 5 367 695 – 16 942 996
0 Endringer i modellen                                             –                      –                                        – 0 0
16 979 506 9 168 080 14 624 609 40 772 195 Tapsavsetning per 31 12 2022                       11 785 411                       1 239 697                   12 921 430                 25 946 538 66 718 733
0 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -11 785 411 -11 785 411
16 979 506 9 168 080 14 624 609 40 772 195 Tapsavsetning per 31 12 2022 0 1 239 697 12 921 430 14 161 127 54 933 322

* Netto endring viser endring i tap på «gamle» lån (ib) som følge av innbetalinger/økning av saldo der lån ikke har skiftet trinn.

Av tap i trinn 3 utgjør individuelle nedskrivninger på lån kr 26,765 mill

Konstatert tap: Banken har pr 31 12 2022 NOK 45,979 mill i utestående beløp som banken fremdeles følger opp Dette er en økning fra 43,291 mill pr 31 12 2021
Tapsavsetning etter IFRS er kr 28,2 mill pr 31 12 22 (totale tapsavsetninger 54,9 – individuelle nedskrivninger 26,7) mot 24,6mill i 2021 Tilsvarer en økning i tapsavsetninger på 3,7 mill

Tavsasetninger til ubenyttede kreditter og lånetilsagn

Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskrivninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskrivninger Tapsavsetning utlån, tilsagn og garantier
1 335 284 268 667 2 399 1 606 350 Tapsavsetning per 01.01.2022 719 799 308 337 10 144 1 038 280 2 644 630
48 341 -44 639 -3 702 0 Overført til trinn 1 58 780 -58 780 0 0
-73 603 96 387 0 22 784 Overført til trinn 2 -40 246 40 246 0 22 784
-165 -30 298 33 473 3 010 Overført til trinn 3 0 3 010
0 Netto endring 0 0 0
582 501 131 717 0 714 218 Nye tap 106 577 42 155 148 732 862 950
-285 468 -165 434 -323 -451 225 Fraregnet tap 0 -451 225
0 Endring i modellen 0 0
1 606 890 256 400 31 847 1 895 137 Tapsavsetning per 31 12 2022 844 910 331 958 10 144 1 187 012 3 082 149
-182 417 -182 417 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -182 417
1 712 720 Balanseført tap pr 31 12 2022 844 910 331 958 10 144 1 187 012 2 899 730

Endring tap FVOCI kr 565 (12 340 mill 31 12 21 -11 785 mill 31 12 22) er kostnadsført over utvidet resultat ** Tap virkelig verdi trinn 1 utgjorde kr 12,3 mill pr 31 12 2021.

Bokført tap i resultatet: 2022 2021
Økning tapsavsetning modell (UB-IB) 3 700 000 -95 287
Økning nedskrivning lån 10 357 000 0
Konstatert tap 14 591 610 14 041 858
Inngått på tidligere konstatert tap -2 094 918 -2 310 046
Amortiseringer 1 419 271 1 411 196
Sum bokført tap linje 11 27 972 963 13 047 721
Tap trinn 1 FVOCI (utvidet resultat) 548 521 1 995 143

Resultatførte tap på lån, 38 mill utgjør 0,28 % av gj forvaltningskapital pr 31 12 22 mot 0,10 % i 2021.

Tabellen viser endringen i brutto balanseført engasjement for utlån målt til amortisert kost i 2022 fordelt på BM og PM Tabellen viser også årsaken til
endringen i brutto balanseført verdi innenfor de ulike stegene i modellen:

Utlån målt til amortisert kost BM Utlån målt til amortisert kost PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totale utlån målt til AMK
2 624 106 202 632 706 941 140 213 665 3 397 026 808 Brutto balanseført eng   01 01 22 440 273 840 8 011 206 15 181 962 463 467 008 3 860 493 816
184 415 016 -170 945 175 -13 469 841 0 Overført til trinn 1 2 954 513 -2 947 547 -6 966 0 0
-188 649 019 188 649 019 0 0 Overført til trinn 2 -21 963 255 21 963 255 0 0 0
-8 429 036 -11 100 962 21 389 451 1 859 453 Overført til trinn 3 -2 272 740 -98 747 2 371 487 0 1 859 453
-42 791 474 -25 704 264 -45 700 738 -114 196 476 Netto overført 33 470 630 -568 147 42 336 364 75 238 847 -38 957 629
1 208 065 473 274 989 835 12 876 046 1 495 931 354 Nye tap 177 938 884 8 403 340 5 771 186 347 995 1 682 279 349
-555 311 230 -120 787 083 -28 274 552 -704 372 865 Fraregnet tap -32 680 977 -1 631 981 -43 566 835 -77 879 793 -782 252 658
3 221 405 932 767 808 311 87 034 031 4 076 248 274 Brutto balanseført eng   31 12 22 597 720 895 33 131 379 16 321 783 647 174 057 4 723 422 331

 

Utlån målt til FVOCI BM Utlån målt til FVOCI PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totale utlån målt til AMK og VV
Brutto balanseført eng. 01.01. 5 431 929 593 270 764 684 37 902 408 5 740 596 685 9 789 501 428
Overføringer 0 0
Overført til trinn 1 135 252 288 -134 890 969 -361 319 0 0
Overført til trinn 2 -85 442 994 101 354 741 -15 911 748 -1 -2
Overført til trinn 3 0 -2 893 405 2 893 405 0 0
Netto overført -1 996 818 167 -75 685 182 -5 937 743 -2 078 441 092 -3 392 496 272
Nye tap 2 994 048 349 35 512 352 0 3 029 560 701 4 178 815 418
Fraregnet tap -6 350 650 0 -62 022 -6 412 672 -26 217 536
0 0 0 0 Brutto balanseført eng. 31.12. 6 472 618 419 194 162 221 18 522 981 6 685 303 621 10 549 603 036

Tabellen viser endringen i totalt tilsagnsbeløp og garantert beløp i 2020 fordelt på BM og PM og årsaken til endringen innenfor de ulike stegene i modellen:

Ubenyttet kreditter og garantier BM Ubenyttet kreditter og garantier PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totalt i banken
367 596 244 76 464 445 2 473 301 446 533 990 Totalt beløp per 01.01. 255 984 169 2 393 503 26 090 258 403 762 704 937 752
Overføringer 0 0
29 506 574 -29 309 774 -196 800 0 Overført til trinn 1 524 202 -324 202 -200 000 0 0
-48 912 099 48 927 381 -15 282 0 Overført til trinn 2 -181 651 181 651 0 0 0
-644 937 -21 451 053 22 095 991 1 Overført til trinn 3 -285 656 0 285 656 0 0
70 106 595 -14 292 376 -2 077 916 53 736 303 Netto overført -127 325 969 -1 700 851 -12 421 -129 039 241 -75 302 938
53 154 108 11 310 317 50 971 64 515 396 Nye tap 44 658 685 179 475 11 870 44 850 030 109 365 426
0 Fraregnet tap 0 0 0
470 806 485 71 648 940 22 330 265 564 785 690 Totalt beløp per 31.12.2021 173 373 780 729 576 111 195 174 214 551 739 000 241