Note 13

Renterisiko

Renterisiko oppstår ved at det er ulik rentebindingstid på bankens fordringer og gjeld. For banken gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd.  Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

Nedenfor vises tidspunkt frem til avtalt endring av rentebetingelser:

31 12 2022 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter og sentralbanken 8 618 842 71 055 593 79 674 435
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 701 948 402 6 701 948 408
Utlån til kunder 10 771 242 618 488 761 005 11 260 003 623
Sertifikater og obligasjoner 1 288 947 157 1 288 947 157
Finansielle derivater 0
Sum eiendeler med renteeksponering 8 618 842 12 833 193 770 0 488 761 011 0 13 330 573 623
Innskudd fra banker 6 625 021 6 625 021
Innskudd fra kunder 8 526 433 759 319 163 895 8 845 597 654
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån 284 901 683 284 901 683
Øvrig rentebærende gjeld 2 901 548 846 2 901 548 846
Sum forpliktelser med renteeksponering 6 625 021 11 712 884 288 319 163 895 0 0 12 038 673 204
Netto renteeksponering per 31 12 2022 1 993 821 1 120 309 482 -319 163 895 488 761 011 0 1 291 900 419

 

31.12.2021 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter og sentralbanken 8 297 489 70 357 831 78 655 320
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 529 057 439 106 514 510 635 571 949
Utlån til kunder 10 155 050 192 353 283 116 10 508 333 308
Sertifikater og obligasjoner 1 246 656 473 1 246 656 473
Finansielle derivater 0
Sum eiendeler med renteeksponering 8 297 489 12 001 121 935 0 459 797 626 0 12 469 217 050
Innskudd fra banker 3 926 025 0 3 926 025
Innskudd fra kunder 8 711 323 843 334 550 660 9 045 874 503
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån 264 826 765 264 826 765
Øvrig rentebærende gjeld 1 914 144 412 1 914 144 412
Sum forpliktelser med renteeksponering 3 926 025 10 890 295 020 334 550 660 0 0 11 228 771 705
Netto renteeksponering per 31.12.2021 4 371 464 1 110 826 915 -334 550 660 459 797 626 0 1 240 445 345

Sensitivitet

Sensititivtet på forventet netto renteinntekt 2 % økning i parallelt renteskift 2% nedgang i parallelt renteskift
For 2022 16 462 053 -16 462 053
For 2021 9 729 725 -9 729 725
For 2020 10 794 783 -10 794 783

Analysen av renterisiko baseres på varslingstid for renteendring på innskudd og utlån, samt gjenværende durasjon på rentebærende verdipapirer og utstedte lån.