Note 16

Netto renteinntekter

Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 2022 2021
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansforetak 11 680 012 2 141 041
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kunder 375 975 235 273 807 530
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 387 655 247 275 948 571
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat
Renteinntekter fra rentebærende verdipapir 22 799 947 9 642 354
Øvrige renteinntekter (avkastn  andeler) 209 871 11 389 047
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat 23 009 818 21 031 401
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over OCI 0 0
Sum renteinntekter 410 665 065 296 979 972
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost
Rentekostnader på gjeld til kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 733 600 1 149 299
Rentekostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 81 273 319 31 703 630
Rentekostnader beregnet på utstedte verdipapirer 62 863 886 27 071 853
Andre rentekostnader 6 357 955 7 015 554
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost 151 228 760 66 940 336
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi 0 0
Øvrige rentekostnader 0 0
Sum rentekostnader 151 228 760 66 940 336
Netto renteinntekter 259 436 305 230 039 636