Note 19

Klassifisering av finansielle instrumenter

Eiendeler Finansielle eiendeler og gjeld vurder til amortiser kost Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultat (FVTPL) Finansielle instrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat (FVOCI) Sum 31.12.22
Kontanter og kontantekvivalenter 79 674 434 79 674 434
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 701 948 408 701 948 408
Utlån til og fordringer på kunder 4 695 393 878 6 564 609 745 11 260 003 624
Rentebærende verdipapirer 1 288 947 157 1 288 947 157
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 348 444 630 348 444 630
Andre eiendeler til amortisert kost (anleggsmidler, annen gjeld ol) 110 805 264 110 805 264
Sum eiendeler 5 587 821 984 1 637 391 787 6 564 609 745 13 789 823 517
Gjeld
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 6 625 021 6 625 021
Innskudd og andre innlån fra kunder 8 845 597 654 8 845 597 654
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2 901 548 846 2 901 548 846
Annen gjeld 100 760 379 100 760 379
Avsetninger 16 318 992 16 318 992
Ansvarlig lånekapital 149 901 683 149 901 683
Sum gjeld 12 020 752 574 0 0 12 020 752 574