Note 22

Pensjonskostnader

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2022 ingen gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnader fremkommer slik: 2022 2021
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 14 833 11 036
Administrasjonskostnader
kostnadsført arbeidsgiveravgift 2 010 1 495
planendring
Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning 16 843 12 531
Innskuddspensjon, AFP, pensjon over drift 5 364 076 7 305 381
Kompensasjonsordning over drift 1 310 135 1 344 160
Totale bokførte pensjonskostnader 6 674 211 8 649 541
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2022 2021
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 5 669 502 6 224 391
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 5 669 502 6 224 391
Pensjonsforpliktelser servicepensjon 2022 2021
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl  arb avg 187 493 206 129
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser lederpensjoner inkl avg 6 870 938 5 956 282
Nåverdi ektefellepensjon 720 597 733 169
Estimatavvik -17 359 733 169
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/adm banksjef inkl  avg 7 761 669 7 628 749
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl  arb avg 13 431 171 13 853 140