Note 23

Godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte

Styret: Lån Godtgjørelse
Styrets leder John Erik Hagen 1 533 672 183 752
Styrets nestleder Benedicte Storhaug 129 498
Styremedlemmer
Tore Fremmersvik 7 236 692 110 251
Thor Krukhaug (fom 25 3) 81000
Anne Marit Heggebø Helgevold  (fom 25 3)                    5 750 000 101499
Janne Kongshavn Hordvik (fom 25 3)                    4 392 448 81000
Marius Selsø Håkonsen (tom 25 3) 9 320 727 26 751
Liv Reidun Grimstvedt  (tom 25 3) 26 748
Marit Øverland Ilstad  (tom 25 3) 26 751
Fra de ansatte:
Hans Olav Omland 1 011 835 107 751
Merethe Hansen 6 418 921 107 751
Fast møtende varamedlem:
Hege Skogland Mokleiv (fom 25 3) 3 588 770 62 252
Anne Marit Heggebø Helgevold  (tom 25 3)                    5 750 000 101 499
Vara
Åse Tveit Samdal (fom 25 3)                    1 682 734 26 622
Nils Inge Vikanes (fom 25 3)                    2 091 341 40 122
Marianne Eidesvik  (tom 25 3) 4 251
Jaakko Isotalo  (tom 25 3) 4 251
Paal Nebylien 4 962 512 26 373
Anne-Lise Liestøl 2 830 229 24 373
Reivsjonshonorar: 842 500
Lån til bankens øvrige ansatte: 152 394 030

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2022 vært lavere enn normrenten, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

 

Lønn til ledelsen: Lån Lønn Annen                godtgjørelse Pensjons-kostnader Bonus 2022
Adm  Banksjef Bente Haraldson Syre 2 036 802 1 837 400 210 609 737 102 24 468
Banksjef Torstein Langeland 4 651 170 1 411 708 215 562 390 439 24 468
Banksjef Rolf Lillehammer 3 630 581 1 014 599                                 16 640 144 010 24 468
Leder økonomi, Finans og HR Steffen Næss 8 003 063 1 205 199 226 810 203 986 24 468
Leder kommunikasjon, teknologi og kundeoppl. Lillian Medby Morisbak 6 731 143 1 014 599 44 284 132 495 24 468
Leder for risikostyring og compliance Nils Skiftestad 1 746 973 897 760 49 790 121 200

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 22. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år. Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.