Note 24

Verdipapirer

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

Portefjølje obligasjoner, pengemarkedsfond, statspapirer og OMF fordelt etter risikovekt og børsnotering.

Type papir Andel børsnotert Risikovekt Anskaffelse-kost Markeds verdi/  bokført verdi
Pengemarkedsfond 100 20/5                      309 219 457                    296 625 711
OMF 100 10                      900 982 110                    898 527 538
Statspapirer 100 0                         96 565 350                       93 295 081
Ansvarlig lån 100 100                            5 000 000                          5 094 593
Egenkapitalbevis 0 100                                133 368                              181 476
SUM                  1 311 900 285                1 293 724 399