Note 26

Egenkapitalbevis

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis første gang i 2016, det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. I 2019 utstedte banken gjennom en fortrinnsrettsemisjon nye 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. bevis med tegningskurs kr. 105 pr egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2022: 118,00.

Oversikt over de 20 største eiere:

Navn Antall EK bevis Andel
Helgevold Holding AS 91 983 4,09 %
Annekset AS 90 000 4,00 %
Bømmelfjord AS 67 600 3,00 %
Hovedgt  52 AS 66 113 2,94 %
KPB Holding AS 65 000 2,89 %
TBT AS 60 000 2,67 %
Hegerland Holding As 56 075 2,49 %
Otto Johannessens fond til innkjøp 50 400 2,24 %
J  Tveit AS 47 620 2,12 %
M J Tveit AS 40 000 1,78 %
HAKA AS 38 095 1,69 %
Kaldheim, Ove 36 360 1,62 %
JBS Invest AS 36 000 1,60 %
Helgesen, Kjell 36 000 1,60 %
SOHL AS 34 380 1,53 %
Nordhaug Invest AS 34 200 1,52 %
Skrunes, Arne Johan 28 800 1,28 %
Soro Investering AS 27 250 1,21 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen 26 700 1,19 %
Nyco AS 25 557 1,14 %
Øvrige ek-beviseiere 1 291 867 57,40 %
Sum 2 250 000 100 %

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsverv:

Verv/stilling Navn Antall
Adm  banksjef Bente Haraldson Syre 748
Banksjef Torsten Langeland 568
Banksjef Rolf Lillehammer Rof Lillehammer 208
Lerder økonomim, finans og HR Steffen Næss 388
Leder komm, teknologi og kundeopp Lillian Medby Morisbak 208
Leder for risikostyring og compliance Nils Skiftestad 208
Styrets leder John Erik Hagen 360
Styremedlem Anne Marit Helgevold Heggebø 91 983
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 242
Styremedlem, ansattvalgt Hans Olav Omland 208
Nestleder i generalforsamling Tønnes B Tønneesn 60 000
Medlem i generalforsamling Ingfrid Nilssen 575
Medlem i generalforsamling Kjersti Skogland Urrang 540
Medlem i generalforsamling Håvard Aksdal 208
Medlem i generalforsamling Marit Synnøve Frantsen 208
Medlem i generalforsamling Kristian Hansen 208
Medlem i generalforsamling Anne Lise Mulvik Liestøl 928
Medlem i generalforsamling Grethe Solheim 400
Medlem i generalforsamling Cato Staupe 208
Medlem i generalforsamling Francisco Munoz 5 400
Medlem i generalforsamling Elisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i generalforsamling Steinar Strand 17 600
Medlem i generalforsamling Knut Jakob Lervik 7 000
Medlem i generalforsamling Irene Stuhaug 500
Medlem i generalforsamling Johannes Helgevold 91 983
Medlem i generalforsamling Kjell Helgesen 36 000

Resultat og utbytte pr egenkapitalbevis:

Eierbrøk: 2022 2021
Sparebankens fond                            1 287 785                          1 201 370
Gavefond                                   14 167                                 13 191
Sum bankens kapital                            1 301 952                          1 214 561
Egenkapitalbeviskapital                                225 000                              225 000
Overkursfond                                      1 231                                    1 231
Utjevningsfond                                   22 039                                 18 447
Sum eiernes kapital                                248 270                              244 678
Total egenkapital eks fond for urealisert gevinster                            1 550 222                          1 459 239
Bankens andel av egenkapital før/etter utbytteutdeling 84,0 % 83,2 %
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/etter utbytte 16,0 % 16,8 %

 

2022 2021
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat                         18 216 617                       18 795 070
Antall utstedte egenkapitalbevis                            2 250 000                          2 250 000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis                                     8,10                 8,35
Foreslått utbytte pr  egenkapitalbevis                     6,50                6,50
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr  egenkapitalbevis                            1,60                  1,85