Note 27

Skatt

Skatteberegning: 2022 2021
Resultat før skattekostnad 156 930 298 157 340 285
Ikke skattepliktig urealisert gevinst aksjer -6 203 777 -15 870 239
Renter hybridkapital -7 835 073 -4 705 865
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 451 264 449 089
Ikke skattepliktige inntekter (utbytte, -fratrekk 3 %) -15 122 736 -15 321 535
Emisjonskostnader 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 8 577 551 9 399 854
Skattepliktig inntekt 136 797 527 131 291 589
Beregning av skatt 2022 2021
Inntektsskatt (25 % av 129 482) 34 199 382 32 822 897
Formuesskatt 15 % 1 700 000 1 700 000
Betalbar skatt 35 899 382 34 522 897
Netto økning utsatt skattefordel -2 555 644 -2 134 333
For mye(-)/lite avsatt skatt i fjor 368 600 -140 803
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet) 33 712 338 32 247 761

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret
Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

2022 2021 Endring
Driftsmidler -3 638 929 -3 255 405 383 524
Negativ saldo tapsskjema 33 827 42 286 8 459
Pensjonsforpliktelser -13 419 257 -13 428 303 -9 046
Oppskrivning rentebærende verdipapirer (endring urealisert gevinst) -21 493 049 -13 883 957 7 609 092
IFRS 16 balanseført leieforpliktelse 211 769 -65 232 -277 001
Andre forskjeller 0 862 560 862 560
Sum midlertidige forskjeller -38 305 639 -29 728 051 8 577 588
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -38 305 639 -29 728 051                          2 144 397
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -9 576 410 -7 432 013 2 144 397
Korreksjon tidligere år 0 411 256
Bokført Utsatt skatt/Utsatt skattefordel (-) -9 576 410 -7 020 757

 

Midlertidige endringer driftsmidler: RM SM Endring
IB 36 773 884 40 029 288 2 535 362
Tilganger 7 251 507 7 251 507
Avgang -640 418 -1 698 966
Avskrivninger -5 998 369 -4 556 311
UB 37 386 604 41 025 518 3 638 914