Note 29

Endringer i egenkapital

Egenkapital-beviskapital Overkurs Hybrid-kapital Sparebank-fond Gavefond Utjevnings-fond Fond for urealisert gevinster Egen-kapital
Egenkapital 01 01 2022 225 000 000 1 231 852 115 110 367 1 201 370 899 13 190 900 18 447 813 76 461 750 1 650 813 581
Utbetaling gavefond gjennom året -3 023 513
Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi 6 203 777
Utbetalte renter hybridkalital -7 835 073
Disponering overført hybrid kap investorer, utbetalte renter 7 835 073
Tilgang hybridkapital 20 000 000
Påløpte renter hybridkapital 1 071 437
Årets resultat tilført EK 86 414 045
Årets resultat avsatt til gavefond 4 000 000
Årets resultat avsatt til utbytte/Ek-eiere
Årets resultat avsatt til utjenvningsfond 3 591 617
Egenkapital 31 12 2022 225 000 000 1 231 852 136 181 804 1 287 784 944 14 167 387 22 039 430 82 665 527 1 769 070 943