Note 30

 IFRS 16

Leieforpliktelsene er en nåverdiberegning av alle husleiene til banken over leieperioden Leieforpliktelsenreduseres ved hvert forfall av leiebeløp

 

Balanseført bruksrett 31.12.2022
Inngående balanse 9 569 983
Økning leieforpliktelse, forlengelse leieavtale 1 282 053
Avskrivninger -2 344 496
Utgående balanse 8 442 305

 

Leieforpliktelse 31.12.2022
Inngående balanse -9 504 749
Økning leieforpliktelse, forlengelse leieavtale -1 282 053
Husleie 2 595 757
Rentekostnad -217 986
Utgående balanse -8 409 031