Note 7

Engasjement fordelt på risikoklasser og aldersfordeling på forfalte beløp

Banken benytter både økning i risikoklasser og forfalte beløp til å vurdere om kredittrisikoen har økt vesentlig siden
førstegangsinnregning Nedenfor gis det mer opplysninger om eksponeringen for kredittrisiko

Tabellen viser brutto balanseført verdi pr 31 12 2022 for utlån målt til amortisert kost og til virkelig verdi over OCI (FVOCI),
fordelt på ulike risikoklasser og hvilket trinn de er i tapsmodellen

BM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 10 546 800 10 546 800
B 202 666 003 202 666 003
C 368 609 215 2 474 329 371 083 545
D 1 000 071 648 1 866 226 1 001 937 873
E 490 369 416 17 360 348 507 729 765
F 419 769 860 30 292 810 450 062 670
G 482 234 596 193 802 217 676 036 813
H 102 030 701 158 684 546 260 715 247
I 114 415 084 44 237 140 158 652 224
J 1 705 252 319 090 695 320 795 947
K 85 784 211 85 784 211
Uklassifisert 28 987 357 28 987 357
Brutto utlån 3 221 405 932 767 808 311 85 784 211 4 074 998 453

 

PM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 37 359 502 37 359 502
B 132 936 905 1 041 962 133 978 867
C 137 170 108 0 137 170 108
D 87 074 321 87 074 321
E 60 103 312 39 243 60 142 555
F 83 758 580 5 781 821 89 540 401
G 50 997 359 3 423 976 54 421 335
H 3 157 704 7 628 768 10 786 472
I 881 336 742 936 1 624 272
J 294 14 472 672 14 472 966
K 6 398 18 134 484 18 140 883
Uklassifisert 4 275 076 4 275 076
Brutto utlån 597 720 895 33 131 379 18 134 484 648 986 758

 

BM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 0
B 0
C 0
D 0
E 0
F 0
G 0
H 0
I 0
J 0
K 0
Brutto utlån 0

 

PM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 468 627 225 468 627 225
B 1 879 624 789 9 172 648 1 888 797 437
C 1 921 297 271 13 559 536 1 934 856 807
D 787 603 286 21 633 789 809 237 075
E 509 141 019 36 751 274 545 892 293
F 168 357 098 61 594 515 229 951 613
G 32 503 405 38 853 303 71 356 708
H 9 889 702 32 142 310 42 032 012
I 6 844 806 22 715 043 29 559 849
J 35 720 603 35 720 603
K 21 081 895 21 081 895
Uklassifisert 513 838 270 513 838 270
Brutto utlån 6 297 726 872 272 143 021 21 081 895 6 590 951 788

Tabellen viser eksponeringen pr 31.12.2022 for kredittrisiko for lånetilsagn og finansielle garantikontrakter fordelt på ulike risikoklasser og hvilket steg de er i tapsmodellen.

BM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 21 631 656 21 631 656
B 47 789 856 47 789 856
C 64 773 126 64 773 126
D 33 511 902 33 511 902
E 29 490 003 208 000 29 698 003
F 22 935 842 1 959 916 24 895 758
G 3 923 890 1 118 700 5 042 590
H 6 901 661 4 126 793 11 028 454
I 5 802 851 1 286 664 7 089 515
J 1 000 000 28 934 256 29 934 256
K 1 150 068 1 150 068
159 999 159 999
Garantert beløp 237 920 786 37 634 329 1 150 068 276 705 183

 

PM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Garantert beløp 0 0 0 0

 

BM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 12 426 589 12 426 589
B 76 364 338 76 364 338
C 39 505 165 39 505 165
D 55 400 891 55 400 891
E 18 381 040 2 972 230 21 353 270
F 15 917 242 5 280 866 21 198 108
G 13 449 745 6 080 231 19 529 976
H 40 121 902 2 014 699 42 136 601
I 13 285 294 766 059 14 051 353
J 7 337 702 7 337 702
K 3 205 538 3 205 538
4 589 686 4 589 686
Totalt tilsagn 289 441 891 24 451 786 3 205 538 317 099 216

 

PM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 58 437 820 58 437 820
B 64 362 466 64 362 466
C 22 936 749 22 936 749
D 14 444 159 14 444 159
E 3 052 806 227 391 3 280 197
F 10 427 090 229 054 10 656 144
G 899 440 473 816 1 373 256
H 156 112 156 112
I 13 864 168 121 181 985
J 3 001 539 3 001 539
K 72 20 454 20 526
7 841 934 7 841 934
Totalt tilsagn 182 416 399 4 256 035 20 454 186 692 888

Aldersfordeling på forfalte lån

Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt fordelt på antall dager etter forfall.

Aldersfordeling på forfalte lån 31.12.2022 BM PM Totalt
31‐60 dager 3 893 296 4 002 905 7 896 201
61‐90 dager 685 396 0 685 396
Over 90 dager 52 241 736 32 396 653 84 638 389
Sum 56 820 428 36 399 558 93 219 986

 

Risikoklasser 2021

Tabellen viser brutto balanseført verdi pr 31.12.2022 for utlån målt til amortisert kost og til virkelig verdi over OCI (FVOCI),
fordelt på ulike risikoklasser og hvilket trinn de er i tapsmodellen.

BM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 20 780 094 20 780 094
B 179 358 384 179 358 384
C 306 546 364 306 546 364
D 961 977 647 961 977 647
E 462 500 920 33 639 084 496 140 004
F 242 682 297 68 659 330 311 341 627
G 292 021 527 167 932 692 459 954 219
H 76 129 644 71 290 064 147 419 708
I 37 726 569 19 450 014 57 176 583
J 6 271 735 757 271 735 763
K 117 277 980 117 277 980
Uklassifisert 44 382 750 44 382 750
Brutto utlån 2 624 106 202 632 706 941 117 277 980 3 374 091 123

 

PM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 24 234 169 24 234 169
B 83 921 310 472 005 84 393 315
C 94 823 782 0 94 823 782
D 83 659 710 33 83 659 743
E 126 679 905 119 596 126 799 501
F 8 093 320 574 218 8 667 538
G 4 575 901 1 338 202 5 914 103
H 1 674 642 178 221 1 852 863
I 13 071 64 744 77 815
J 1 297 5 264 189 5 265 486
K 254 0 15 181 962 15 182 216
Uklassifisert 12 598 475 12 598 475
Brutto utlån 440 275 836 8 011 208 15 181 962 463 469 006

 

BM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 0
B 0
C 0
D 0
E 0
F 0
G 0
H 0
I 0
J 0
K 0
Brutto utlån 0

 

PM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 518 189 999 911 196 519 101 195
B 1 911 465 016 12 970 023 1 924 435 039
C 1 896 381 856 1 661 751 1 898 043 607
D 867 153 850 7 082 492 874 236 342
E 553 508 764 40 499 338 594 008 102
F 120 378 394 38 012 766 158 391 160
G 50 039 893 17 664 625 67 704 518
H 19 111 985 18 547 983 37 659 968
I 3 528 441 8 535 871 12 064 312
J 1 212 249 48 276 175 49 488 424
K 0 0 18 522 981 18 522 981
Uklassifisert 531 649 970 531 649 970
Brutto utlån 6 472 620 417 194 162 220 18 522 981 6 685 305 618

Tabellen viser eksponeringen pr 31.12.2022 for kredittrisiko for lånetilsagn og finansielle garanti kontrakter fordelt på ulike risikoklasser og hvilket steg de er i tapsmodellen.

BM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 5 830 177 0 0 5 830 177
B 32 992 826 0 0 32 992 826
C 51 229 072 0 0 51 229 072
D 15 737 898 0 0 15 737 898
E 17 202 276 112 630 0 17 314 906
F 32 973 452 2 518 455 0 35 491 907
G 2 054 130 6 357 916 0 8 412 046
H 1 179 195 1 696 000 0 2 875 195
I 4 658 932 280 536 0 4 939 468
J 0 30 742 313 0 30 742 313
K 0 0 22 119 294 22 119 294
Uklassifisert 196 480 196 480
Garantert beløp 164 054 438 41 707 850 22 119 294 227 881 582

 

PM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 27 716 531 0 27 716 531
B 48 767 540 0 48 767 540
C 31 869 687 0 31 869 687
D 1 898 039 0 1 898 039
E 0 0 0
F 0 0 0
G 0 0 0
H 0 3 919 280 3 919 280
I 0 0 0
J 0 0 0
K 0 0 10 000 10 000
Garantert beløp 110 251 797 3 919 280 10 000 114 181 077

 

BM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 13 483 782 0 13 483 782
B 77 207 186 0 77 207 186
C 61 849 387 0 61 849 387
D 15 870 860 0 15 870 860
E 11 318 308 1 990 780 13 309 087
F 2 814 257 5 400 922 8 215 179
G 4 901 929 9 768 614 14 670 544
H 5 989 699 2 984 522 8 974 221
I 230 052 2 941 214 3 171 266
J 0 2 935 758 2 935 758
K 0 0 200 971 200 971
2 834 789
Totalt tilsagn 196 500 249 26 021 810 200 971 219 888 241

 

PM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 59 771 562 0 59 771 562
B 42 666 933 0 42 666 933
C 33 131 538 0 33 131 538
D 13 704 896 0 13 704 896
E 5 428 732 8 668 5 437 400
F 870 990 56 279 927 269
G 2 960 966 270 187 3 231 153
H 3 743 157 105 121 3 848 278
I 39 027 215 380 254 408
J 0 73 942 73 942
K 0 0 111 195 111 195
Uklassifisert 11 055 978 11 055 978
Totalt tilsagn 173 373 779 729 577 111 195 174 214 552

Aldersfordeling på forfalte lån
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt fordelt på antall dager etter forfall.

Aldersfordeling på forfalte lån 31.12.2021 BM PM Totalt
31-60 dager 1 006 021 2 346 829 3 352 850
61-90 dager 448 644 80 743 529 387
Over 90 dager 57 498 716 30 669 523 88 168 239
Sum 58 953 381 33 097 095 92 050 476

Misligholdte lån over 90 dager og tapsutsatte lån

2021 2020 2019 2018
Misligholdte lån 84 638 000 88 168 239 150 383 000 146 745 000
Nedskrivning 13 618 000 8 805 000 14 440 000 12 269 000
Tapsutsatte lån 40 362 590 59 000 000 7 500 000 12 380 000
Nedskrivning 13 148 000 5 800 000 3 600 000 8 125 000
Sum misligholdte og tapsutsatte lån 98 234 590 132 563 239 139 843 000 138 731 000

I prosent av utlån utgjør misligholdte lån over 90 dager 0,75 % pr 31 12 2022 mot 0,82 % pr 31 12 2021

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementoppfølging Andre viktigs sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøredriftstilbehør og varelager Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realkausjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetens verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift