Note 8

Engasjement fordelt på kundegrupper og geografi

Konsentrasjonsrisiko er når betydelige konsentrasjoner av risiko kommer som følge av at banken har eksponering mot debitorer med lignende øknomiske egenskaper eller som er involvert i sammenlignbare aktiviteter der disse likhetene gjør at de samtidig får problemer med å holde betalingsforpliktelsene sine.

For å vurdere og styre konsentrasjonsrisiko vurderer banken følgende forhold:

  • Store enkeltkunder
  • Bransjekonsentrasjon
  • Geografikonsentrasjon
  • Sikkerhet med samme risikoegenskaper (f.eks eiendom)

Banken benytter samme metode som Finanstilsynet for beregning av konsentrasjonsrisiko.

I tillegg har banken konsentrasjonsrisiko knyttet til store enkeltengasjementer. Banken definerer store enkeltengasjementer som overstiger 10% av bankens ansvarlige kapital. Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsagn.

Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsag.

Utlån målt til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Kundegruppe 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Personkunder 6 675 490 000 6 758 077 000 76 560 000 141 181 000 150 740 000 155 225 000
Primærnæringer 499 571 000 373 518 000 15 793 000 14 295 000 39 950 000 29 916 000
Industri/bygg/anlegg 946 371 000 785 173 000 83 001 183 79 633 000 105 661 000 116 394 000
Varehandel 398 160 000 375 410 000 36 827 000 24 005 000 18 401 000 36 105 000
Transport 194 441 000 51 805 000 15 747 000 12 331 000 13 757 000 6 660 000
Eiendomsdrift 2 037 031 000 1 773 615 000 17 152 000 50 900 000 23 797 000 3 403 000
Andre kundegrupper 563 873 000 431 766 000 31 625 000 19 717 000 153 584 000 49 311 000
Sum brutto utlån/eksponering 11 314 937 000 10 549 364 000 276 705 183 342 062 000 505 890 000 397 014 000
Nedskrivning -54 933 000 -41 031 000
Sum netto utlån/eksponering 11 260 004 000 10 508 333 000 276 705 183 342 062 000 505 890 000 397 014 000
Portefølje hos Verd 2 493 136 000 1 857 234 000
Engasjement (brutto) inklusiv Verd 13 808 073 000 12 406 598 000

Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 10 % av de overførte lånene. Pr. 31.12.22 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 250.222.374, mot 195.386.392 pr. 31.12.21. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS eies av DSS bankene, og Haugesund Sparebank eier 13,31 % i selskapet, tilsvarende 147.834 aksjer bokført 160.695.854  kroner.

Utlån til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Geografi 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Rogaland 9 509 648 040 9 091 819 000 249 335 186 308 808 000 457 007 000 356 598 000
Vestland 1 301 952 769 1 173 626 536 27 210 530 33 128 000 43 024 000 34 691 000
Agder 59 545 000 33 635 742
Oslo/Viken 340 672 273 168 899 492
Norge for øvrig 103 118 918 81 383 230 159 467 126 000 5 859 000 5 725 000
Sum brutto utlån/eksponering 11 314 937 000 10 549 364 000 276 705 183 342 062 000 505 890 000 397 014 000
Nedskrivning -41 031 000 -41 031 000
Sun netto utlån/eksponering 11 273 906 000 10 508 333 000 276 705 183 342 062 000 505 890 000 397 014 000