Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2022 framgår av note 21. Tellende ansvarlig kapital er på 1.895,5 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.745,6 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,9 millioner kroner. Ren kjernekapital utgjør 1.610,6 millioner kroner. Beregningsgrunnlaget er på 7.476 millioner kroner.

 

Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 25,35 prosent ved utgangen av 2022 mot 25,90 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 23,35 prosent mot 23,73 prosent året før. Den rene kjernekapitalen er på 21,54  prosent, en reduksjon fra 22,06 prosent i 2021. Dette er høyere enn styrets nåværende målsetting for krav til ren kjernekapital.

Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med det som er budsjettert. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2022 er på 7,01  prosent, mens den året før var på 7,94 prosent. Den mindre nedgangen skyldes økte kostnader og tap.

Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetning.