Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2022 utgjør 156,9 millioner kroner eller 1,18 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2021 var på 157,4 millioner kroner eller 1,25 prosent.

Bankens rentenetto viser en økning på 29,4 millioner kroner fra 230,0 millioner kroner i 2021 til 259,4 millioner kroner i 2022. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,95 prosent, en økning fra 1,83 prosent året før.

 

Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 64,0 millioner kroner eller 0,48  prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2021 var 65,3 millioner kroner eller 0,52 prosent.

Bankens samlede driftskostnader for 2022, inkl. ordinære avskrivninger, er på 138,1  millioner kroner, en økning på 12,2 millioner kroner, dvs 10,19 % prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2022 på 1,03 prosent (tilsvarende tall for 2021 var på 0,99 prosent).

 

For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. Gjennomsnittet for sammnelignbare sparebanker i 2021, som er det siste offentligjorte tallet, var 49,1 %.    I 2022 ble kostnadsprosenten i Haugesund Sparebank 42,6 prosent mot 42,3 prosent i 2021.

 

Bankens driftsresultat før tap for 2022 utgjør 185,4 millioner kroner eller 1,40 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2021 var 170,4 millioner kroner eller 1,35 prosent.

Bankens netto tap på utlån og garantier for 2022 utgjør 28,4 millioner kroner, mot 13,0 millioner kroner for 2021. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene på 0,21  prosent, mot 0,10 prosent for 2021.

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2022 er på 123,2 millioner kroner eller 0,93 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 125,3 millioner kroner eller 0,99 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2022.

Skatt på ordinært resultat for 2022 er bokført med 33,7 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks totalresultat for regnskapsåret 2022 på 122,7 kroner foreslås 4 millioner kroner avsatt til gavefond, 6,2 millioner til fond for urealiserte gevinster, 7,8 millioner som renter på hybridkapital og 86,4 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond, mens 18,2 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne.