Innledning

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2022 utgjør 156,9 millioner kroner hvorav det er avsatt 33,7 millioner kroner til skatt.

Av totalresultatet etter skatt på 122,7 millioner kroner, er det foreslått avsatt 4 millioner kroner til gavefond, 14,6 millioner kroner er foreslått utdelt som utbytte og 3,6 mill til utjevningsfond.  86,4 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond, 6,2 millioner går til fond for urealiserte gevinster og 7,8 millioner til renter på fondsobligasjoner.  Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til Verd Boligkreditt AS, er på 11,30 prosent mens innskudd er redusert med 2,21 prosent. Banken har en god innskuddsdekning på 78,6 prosent. Bankens rene kjernekapital er nå 21,63 prosent (19,59 prosent konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans) mens den ansvarlige kapitalen er på 25,45 prosent. Dette er en utvikling som er i tråd med bankens planer og budsjetter. Uvektet kjernekapital er nå 12,32 prosent (10,34 prosent konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans).

Haugesund Sparebank driver virksomhet i henhold til Lov om finansforetak og finanskonsern (Finansforetaksloven) og Lov om verdipapirhandel. Banken har kontorer i kommunene Haugesund, Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Styret mener at bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundene, eiere og ansatte, samt at banken skal kunne bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Bankens visjon om at «Vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve» skal oppnås gjennom våre viktige verdier «Lokal, nær og personlig», og har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging.

Haugesund Sparebank ble etablert 1. oktober 1928, og er i dag en betydelig aktør i det lokale finansmarked med en forretningskapital på ca 16,3 milliarder og forvaltningskapital på ca.13,8 milliarder kroner. Banken selger både liv- og skadeforsikringsprodukter fra Frende Forsikring. Banken har samarbeid med Norne Securities AS om verdipapirhandel, og har et viktig samarbeid med boligkredittforetaket Verd Boligkreditt AS. Banken formidler leasingprodukter og billån fra Brage Finans AS og langsiktige lån til næringslivskunder fra Eiendomskreditt AS. Banken er medeier i alle disse selskapene sammen med flere andre sparebanker. Banken er også medeier i det lokale eiendomsmeglerforetaket Eiendomsmegler A AS. Eiendomsmegler A AS er en betydelig aktør i det lokale eiendomsmarkedet, og har også etablert samarbeid med Haugesund Boligbyggelag om salg av borettslagsleiligheter. Banken er også medeier i Vipps gjennom eierandel i Balder Betaling AS.

Samarbeidet med de 7 andre sparebankene innenfor DSS, De Samarbeidende Sparebankene, har stor betydning for Haugesund Sparebank. DSS – samarbeidet består av sparebankene Lillesands Sparebank, Spareskillingsbanken, Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Haugesund Sparebank, Voss Sparebank og Luster Sparebank. Haugesund Sparebank har blant annet en utvidet koordinerende rolle i dette samarbeidet, spesielt overfor den felles IT – leverandøren, TitoEVRY, men også overfor andre leverandører. I desember 2019 signerte DSS – bankene en videreføring og utvidelse av avtalen med TietoEVRY. Avtalen løper i 5 år og gir banken trygghet for en god og stabil drift. DSS – bankene har også en viktig rolle som aksjonærer og brukere av de sparebankeide selskapene Frende, Norne, Verd, Brage, Eiendomskreditt og Balder Betaling.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. Haugesund Sparebank fikk i fjor 1797 nye kunder. I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse.

Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. I 2022 betalte banken nærmere 11,6 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med 92 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt 3,0 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål.