Samfunnsansvar og bærekraft

Sparebankmodellen har i seg selv både styrke og kraft til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Haugesund Sparebank har forpliktet seg til å være en pådriver i dette arbeidet gjennom den overordnede visjonen Vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve.

En god sparebank skal være sterkt forankret i- og gi tilbake til lokalsamfunnet, og visjonen innebærer at vi skal ta en ledende rolle i å utvikle regionen vår. Gjennom kunnskap, engasjement og et betydelig bidrag tilbake til samfunnet, skal vi skape verdier som kommer både personer, næringsliv og samfunnet til gode.

Dette gjør vi først og fremst gjennom den daglige bankdriften og personlige møter med kundene, men også gjennom sponsormidler, gavefond og fokus på bærekraftig utvikling i regionen vår.

Samfunnsansvar gjennom bankdriften

Bankens samfunnsansvar er nært knyttet til ansvarlig bankdrift og god kundeoppfølging av bankens privat- og bedriftskunder. Haugesund Sparebank er en tradisjonell sparebank som leverer tjenester innen innskudd, utlån og kredittgivning, og betalingsformidling. Banken har strategiske eierandeler i selskaper innen eiendomsformidling, skade- og livsforsikring, spare- og plasseringsprodukter, verdipapirhandel og leasing. Haugesund Sparebank har distribusjonsavtaler med de ulike leverandørene, og mottar provisjoner fra salget. I salget av slike tjenester og produkter sørger banken for at kundene mottar bankens beste råd og veiledning. Alt salg skal baseres på kundens behov og i henhold til reglene om god skikk.

Utlån og kreditt

Kredittgivning ansees å være den delen av bankdriften som i størst grad berører samfunnet og bankens overordnede og uttalte ansvar. I et samfunnsperspektiv, spesielt innen klimarelatert risiko, utgjør kredittgivning bankens vesentligste fokusområde for risikoanalyse og tiltak. For kredittområdet er det etablert presise eksklusjonskriterier.

Det er også innført krav om at utlån til næring over 5 millioner NOK skal evalueres gjennom en ESG- og klimarisikomodul. Denne modulen bygger på en modell fra Tietoevry, hvor formålet er å danne grunnlag for en omfattende kartlegging av bedriftskundenes holdninger, adferd og tiltak knyttet til bærekraft og ESG. Denne informasjonen vil på sikt være et tydelig moment i kredittbehandlingen og prising av kredittengasjement. I løpet av 2022 har 99 bedriftskunder gjennomført kartleggingen.

Haugesund Sparebank tilstreber seg å utvise en ansvarlig praksis innen kredittgivning. Bankens retningslinjer for kredittgivning innebærer blant annet en grundig vurdering av kundens økonomiske situasjon og evne til å betjene et lån. Sikkerhet alene er ikke tilstrekkelig, da konsekvensene av mislighold vil kunne ramme låntager uavhengig av underliggende sikkerhet og pant. Finans Norge har formulert Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Dette inneholder anbefalinger som er rettet direkte til bankers opptreden i ulike sammenhenger, herunder ved kredittgivning. Haugesund Sparebank tiltrer anbefalingene, og arbeider for aktiv implementering av dem.

Investeringer

Haugesund Sparebank har finansielle investeringer i verdipapirer og verdipapirfond. I det alt vesentlige utgjøres dette av rentebærende finansielle instrumenter utstedt av stat, kommuner og andre finansinstitusjoner. «Banken fastsetter interne rammer og retningslinjer for investeringsvirksomheten, og disse revideres årlig av styret. Samtlige fond der banken har plassert midler følger de samme etiske retningslinjer som Statens pensjonsfond utland (SPU/NBIM) eller tilsvarende som et minimum. Referansen til SPU gir trygghet for at det til enhver tid er offentlig oppmerksomhet rundt endringer og strømninger i samfunnet.

Antihvitvask og korrupsjons-bekjempelse

Bankens anti-hvitvaskingsrutiner støtter opp om bankens forpliktelser når det gjelder innsats for å bekjempe kriminalitet og terrorisme. Siktemålet er å sikre at midler fra illegale kilder ikke kan hvitvaskes gjennom banken eller bli brukt til å finansiere terrorisme eller ulovlig virksomhet av noe slag.

Banken er underlagt regler om hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvasking er å plassere, tildekke og/eller innlemme midler fra straffbare forhold inn i den legale økonomien, samtidig som det fremstår som lovlig opptjente midler. Terrorfinansiering handler om å samle inn midler til å finansiere terrorhandlinger.

Banken har et svært viktig samfunnsansvar med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, og bruker betydelige ressurser for å unngå at banken blir misbrukt til å gjennomføre denne type transaksjoner. Alle bankens medarbeidere får løpende opplæring i å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, og plikter å sette seg inn i bankens hvitvaskingsrutiner og sørge for den løpende oppfølgingen av blant annet legitimasjonsplikt og kundetiltak. Enhver mistanke om hvitvasking- eller terrorfinansiering skal omgående rapporteres nærmeste leder, fagansvarlig AHV eller hvitvaskingsansvarlig.

Digitalt utenforskap

En ny bransjenorm for finansiell inkludering trådte i kraft 1. november 2022. Bransjenormen beskriver hvordan bankene skal møte ikke-digitale kunder, og er vedtatt av Bransjestyre bank og kapitalmarked i Finans Norge. Utenforskap er et tema Haugesund Sparebank anser som svært viktig, og banken bistår kundegruppene det gjelder med praktisk hjelp over skranke og telefon, samt jevnlige nett- og mobilbankkurs. Banken har også vært aktivt engasjert i utarbeidelse av den nye bransjenormen gjennom deltakelse i arbeidsgruppen samt gjennom styrearbeid i Finans Norge.

Sponsing og gaver

Vi spiller på lag og heier på de som bidrar til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve. Hvert år får hundrevis av større og mindre lokale organisasjoner støtte fra oss til å utvikle seg videtne

ere. Gjennom sponsormidler og gavefond bidrar banken til en positiv utvikling innen idrett, kultur og veldedige/ideelle organisasjoner.

Gaver til allmennyttige formål

Haugesund Sparebank er levende opptatt av det som skjer i regionen vår. Gjennom gaveutdelingene ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling innen idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kunst og kultur. Banken bidro med en pengegave til 72 gode formål i løpet av 2022. Støtte til klubbhus, anlegg og uteområder, tur- og lysløyper, ungdomstiltak, bærekraftstiltak, cuper, forestillinger og festivaler var blant formålene som mottok pengegave.

En av de som fikk gavestøtte i 2022 var Langevåg Utvikling. De arrangerer årlig en dugnadsaktivitet der bygdefolket i alle aldre stiller opp for å gjøre en innsats for bygda. Denne gang var det oppgradering av Kåså/sentrum som stod for tur.

Sponsoraktivitet

Sammen med samarbeidspartnerne våre skal vi skape glede, engasjement, samhold og utvikling. Haugesund Sparebank støtter lag og foreninger i de fem kommunene banken har kontorer med sponsoravtaler. Organisasjonene som sponses har til felles at de alle er sosialt og samfunnsmessig verdifulle prosjekter. Banken hadde i 2022 avtaler med 92 ulike lag og foreninger.

Utover ren økonomisk støtte er banken opptatt av å være en god samarbeidspartner og støttespiller, både i gjennomføring av arrangement, synlighet, bærekraftstiltak og gjennom å være en god rådgiver og sparringspartner i økonomiske spørsmål.

Det å bidra til positiv utvikling hos samarbeids-partnerne skaper gjensidig motivasjon og inspirasjon. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre at banken får god eksponering overfor ønsket målgruppe, og vil på sikt føre til økt kundetilstrømming og styrket kundelojalitet.

Kulturprisen

Haugesund Sparebanks Kulturpris er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet på Haugalandet og en inspirasjon til at vinneren skal fortsette videre innsats. Prisen deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort seg fortjent til det gjennom sitt virke innenfor kulturlivet på Haugalandet, eller som oppmuntring til unge utøvere. Kulturprisen for 2022 gikk til den lokale kunstneren Jan Terje Rafdal fra Etne. Hans flotte verk er blitt lagt merke til i både inn- og utland og har bidratt til å sette Etne og Haugalandet på kartet.

Bærekraftprisen

Rundt omkring i regionen vår er det mange bedrifter og organisasjoner som går foran og tørr å satse på bærekraft, enten det er gjennom sosial inkludering, tilrettelagt arbeid, grønn teknologi, gjenbruk eller gjennom andre bærekrafttiltak. Haugesund Sparebank ønsker å rette fokuset mot dette arbeidet og hedre det med en årlig pris. Bærekraftprisen for Haugalandet og Sunnhordland skal fremheve lokale bedrifter og organisasjoner som viser vei, er bevisste samfunnsaktører, og motiverer andre aktører til å fokusere på bærekraft.

Prisen for 2022 gikk til Østensjø rederi og ble delt ut 30.januar 2023. Østensjø rederi mottok et lokalprodusert trofé fra Formbar i Haugesund i tillegg til en pengepris på 50.000 kroner. Ølen IL og Haaheim Gaard var også finalister og mottok en pengepremie på 10.000 kroner hver. Planen er at Bærekraftprisen for Haugalandet og Sunnhordland skal deles ut årlig.

Arrangementer

Banken ønsker å ta et ansvar for både faglige og sosiale arrangementer for våre kunder og ansatte. Dette er en del av bankens samfunnsansvar, og bidrar til å gjøre Haugalandet til et godt sted å bo og leve.

Bærekraftkonferansen

Haugesund Sparebank sto som medarrangør av Bærekraftkonferansen 2022, og har også inngått et langsiktig, forpliktende samarbeid om å arrangere konferansen i årene fremover. Bærekraftkonferansen 2022 ble gjennomført i Maritim Hall 28. september, og samlet over 100 deltagere fra bedrifter, det offentlige og akademia. Målet med konferansen er å bidra til et tettere, mer målrettet og koordinert samarbeid om bærekraft på Haugalandet, slik at de gode initiativene som finnes kan bli mer samkjørte og de grønne forretningsmulighetene større. Mottoet er «Sammen står vi sterkere», og banken har, sammen med våre samarbeidspartnere, et mål om å bygge konferansen til en av de viktigste arenaene for kompetanseutveksling innen bærekraft på Haugalandet.

Boligseminar for unge voksne

Kredittgivning anses å være den delen av bankdriften som i størst grad berører samfunnet og bankens overordnede og uttalte ansvar. Å hjelpe unge inn på boligmarkedet er en viktig del av dette. Det handler om å gjøre lokalmiljøet vårt trygt, robust og bærekraftig.

Haugesund Sparebank har igangsatt en rekke seminarer rettet mot yngre målgruppe, for å gi gode råd på veien til sin første bolig. Det handler om planlegging, sparing, ulike finansierings-løsninger og fallgruver man bør unngå.

Dette er ett tiltak til bankens mål «Vi skal gjennom god rådgivning, tjenester og dialog bidra til å fremme økonomisk selvstendighet og likestilling hos våre kunder». Det første boligseminaret ble arrangert i Haugesund 22. september. Gjennom 2023 er det planlagt en rekke seminarer ved bankens lokalkontorer i distriktene.

Kundeturer og andre tiltak

For å ivareta de eldre generasjonene så gjennomfører Haugesund Sparebank digital opplæring i bankens kundelflater. Populære tiltak er også de årlige kundeturene i inn- og utland, samt grøtfester i desember. Dette er et viktig sosialt tiltak som settes stor pris på av denne viktige målgruppen. I 2022 gikk kundeturen til Seinen i Frankrike. Det ble gjennomført fire grøtfester, i Haugesund, Skjold og Vikedal.

Foredrag ved skoler

Haugesund Sparebank er engasjert i ungdom og opplæring, og har holdt flere innlegg og foredrag om både økonomisk selvstendighet og bærekraft på ungdomsskoler og videregående skoler i regionen gjennom 2022.

Bærekraftseminar på Floke-hyttene

I 2021 startet vi en presentasjonsrekke om bærekraft med utgangspunkt i våre utvalgte bærekraftmål. Presentasjonsrekken strakk seg over i 2022 og inkluderte fem morgensamlinger hvor vi onboardet alle ansatte på bærekraftstrategi og -målene gjennom presentasjoner fra interne og eksterne bidragsytere. I april arrangerte vi en større samling på Flokehyttene i Sveio. I løpet av tre dager deltok alle ansatte på én dag med workshop, hvor vi blant annet diskuterte hvordan vi kan bidra til bærekraftige byer og lokalsamfunn i regionen vår. Onboardingprosessen for bærekraftstrategien ble formelt avsluttet med et allmøte i juni hvor vi oppsummerte svarene fra Flokehyttene og konkluderte med forslag til bankens handlingsplan for bærekraft de kommende årene.

Potetdyrking

Som et ledd i bankens fokus på bærekraft er det viktig å starte hjemme. Banken ønsker å ha fokus på sunne ansattaktiviteter som fremmer gode verdier og fellesskap. I 2021 gjennomførte banken ryddeaksjon i Haugesunds gater; i 2022 høstet vi poteter i bankens egen parsell i skolehagen ved Vardafjell videregående skole. Målet var primært å samles utenfor arbeidsplassen samtidig som vi gjorde noe positivt for miljøet.

Dytt, Trimpoeng og Holmekollstafetten

Som et ledd i å ivareta ansattes fysiske og psykiske helse deltok banken i både Dytt-aksjon, TellTur og på Holmenkollstafetten. Disse er alle preget av samarbeid, aktivitet og sosialt fellesskap.

Klima- og bærekraft-forpliktelser

Vi vil bidra i kampen mot klimaendringene og naturnedbyggingen med å rydde i eget hus, være etterrettelig i kartlegging og rapportering av eget avtrykk, og oppfordre kunde og samarbeidspartnere til å bidra der de kan. For å vise åpenhet rundt våre mål, fremskritt og utfordringer vil vi årlig publisere en bærekraftrapport, som blant annet inneholder bankens klimaregnskap.

FNS BÆREKRAFTMÅL

Haugesund Sparebank støtter opp om alle FNs 17 bærekraftmål. Basert på innsiktsarbeid og dialog med interessentene våre, har vi definert fire bærekraftmål som vi mener vi har særskilte muligheter til å påvirke gjennom vår rolle både som arbeidsgiver, samfunnsaktør, investor, långiver, tilrettelegger og leverandør av finansielle tjenester.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene. Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Vi skal bruke vår posisjon som bank til å fremme likestilling på alle nivåer av samfunnet og i egen virksomhet.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Som lokal sparebank er Haugesund Sparebank en viktig kilde for finansiell informasjon og finansielle tjenester for både mennesker og næringsliv på Haugalandet. Vi jobber målrettet for å skape økonomisk vekst og arbeidsplasser på Haugalandet.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn.Helt siden starten i 1928 har Haugesund Sparebank bidratt til å gjøre byer og lokalsamfunn på Haugalandet inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Dette er sentralt for både livskvalitet, innovasjonsevne, befolkningsutvikling og verdiskaping. Samfunnet vårt trenger sterke lokalmiljø for å utvikle seg, og Haugesund Sparebank skal støtte, opprettholde og styrke arbeidet for utvikling av en attraktiv region.

Mål 13: Stoppe klimaendringene. Vi bidrar til målsetning om å redusere klimagassutslipp gjennom grønn produktutvikling, rådgivning, kompetanseheving og vurdering av klimarisiko. Banken måler egne klimagassutslipp, og setter stadig nye mål for å redusere egen miljøpåvirkning, både direkte og indirekte via utlåns- og investeringsporteføljen.

Miljøfyrtårn

Haugesund Sparebank var tidlig ute med førstegangssertifisering som Miljøfyrtårn og har vært sertifisert siden 2009. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som hjelper virksomheter med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima, miljø og HMS. I 2022 var det klart for ny resertifiseringsprosess, og nytt av året var ni spesifikke bank & finans-kriterier, som kom i tillegg til de 49 generelle kriteriene. Vi arbeidet godt med Miljøkartleggingen og ble sertifisert uten nevneverdige anmerkninger for tre nye år. Fremover vil vi fokusere på kontinuerlig arbeid med miljøledelsessystemet og årlig publisere status på indikatorer på være nettsider.

Risikovurdering bærekraftområdet

På grunn av klimaendringer, naturødeleggelser, og påfølgende rapporteringskrav, har vi utarbeidet et eget risikovurderingsskjema for bærekraftområdet. Dette skal følges opp kvartalsvis og gjennomgås årlig som en del av bankens risikovurdering. Vi har også tatt oppfordringen fra Finans Norges Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen og startet arbeidet med klimarisikovurdering og rapportering i henhold til Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Første rapportering på TCFD er planlagt for regnskapsåret 2023.

Grønnvaskingsplakaten

Haugesund Sparebank har signert Grønnvaskingsplakaten. Dette er en veileder som gjør det enklere for store og små virksomheter å unngå grønnvasking. Plakaten er utarbeidet av Skift- Næringslivets klimaledere i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Vi i Haugesund Sparebank mener det er viktig å løfte frem gode eksempler på miljøtiltak og vil ønsker å vise det vi gjør innen klima- og miljøtiltak, men uten å skryte av tiltak vi ikke gjør eller ordlegge oss på en måte hvor det virker som vi gjør mer enn vi gjør.

Bærekraftig virksomhet og grønne produkter

Grønt rammeverk for grønn finansiering

I tråd med bankens strategi for bærekraft, har Haugesund Sparebank utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket støtter opp om FNs bærekraftmål og er en del av bankens strategi for å styrke fokus på bærekraft både internt i organisasjonen og mot bankens kunder. Obligasjonene vil i Haugesund Sparebank bli brukt utelukkende til å finansiere energieffektive boliger og næringsbygg.

Rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA Green Bond Principles, og er kvalitetssikret av Cicero. DNB Markets har vært engasjert som grønn rådgiver til Haugesund Sparebank.

Grønne landbrukslån

Landbruket står ovenfor strenge miljøkrav fremover, noe som vil føre til større omlegginger i produksjonen. Dette kan bli en kostbar affære, men også lønnsom på sikt. Haugesund Sparebank ønsker å bidra til at norske bønder kan gjøre tiltak og investeringer som gir mindre utslipp og en mer bærekraftig produksjon.

Haugesund Sparebank lanserte våren 2022 Grønne landbrukslån som en hjelp for landbrukskunder som ønsker å foreta investeringer i viktige og nødvendige miljøtiltak på gården. Det har vært god interesse rundt tiltaket og selv om dissse lånene utgjoerde i 2022 ca 0.2% av de totale utlånene til landbruk. Registrere banen god einteresse for ordningen.  Dette er en viktig start, og banken forventer en vesentlig økning på dette produktet fremover.

Grønne boliglån

Haugesund Sparebank var tidlig ute med å lansere grønne boliglån – allerede i 2018. Grønne boliglån tilbys boliger som innehar energiklasse A eller B, og/eller solceller. De grønne boliglånene er definert som en del av bankens rammeverk for grønn finansiering. Ved utgangen av 2022 hadde banken utstedt 118 grønne boliglån for litt i overkant av 356 millioner kroner, noe som utgjør ca 4% av de totale utlånene til bolig, mens tallet for nysalg er rundt 8% av de totale salgene.

Grønne billån

Gjennom Brage Finans tilbyr Haugesund Sparebank bedre betingelser ved kjøp av 0-utslippsbil som el- eller hydrogendrevet bil. Ved utgangen av 2022 hadde Haugesund Sparebank en portefølje på 384 billån, til en verdi av 248,51 millioner kroner. Av total portefølje utgjorde grønne billån 7,7 prosent, til en verdi av 19,16 millioner kroner.

Det er observert at andelen grønne billån øker, etter hvert som vanlige billån går ut av porteføljen.

Fond og plassering

Haugesund Sparebank leverer fondsprodukter gjennom samarbeidspartneren Norne Securities. Fondene som tilbys kommer fra forvalterne SKAGEN Fondene, DNB Asset Management, Holberg Fondene, Odin Forvaltning og Eika Fond gjennom en nettbasert, selvbetjent løsning. Blant fondene som tilbys våre kunder, er det en positiv trend for utvikling av nye fond som har fastsatt miljø- eller bærekraftinnrettede mandater for sin forvaltningspraksis. Investeringsmandatene varierer, slik at enkelte fond har spesifikke klimareferanser, mens andre legger opp til bredere spekter av hensyn uttrykt ved ESG (Environmental, Social and Governance). ESG kan oversettes til norsk som miljø, sosiale og virksomhetsstyring.

Fondsutvalget som tilbys bankens kunder inneholder i tillegg muligheten til å velge mellom aktivt forvaltede fond og indeksforvaltning. Kunden blir presentert bærekraftsrating relatert til de ulike fondene som tilbys gjennom fondsportalen. Bærekraftskategoriseringen baserer seg på Morningstars rating.

Fra Nornes «Årsmelding bærekraft 2022»:

Vår samarbeidspartner, verdipapiroretaket Norne, har vurdert 10 fond med mest nytt volum, og således fond det er fokusert på innen investeringsråd, utgjorde 894 millioner kroner i volum, hadde alle bærekraftskategorisering fra Systainalytics. Vektet snitt for volumet i disse fondene var på 3,4 (2021: 3,7) globuser.

For de ti mest nettosolgte fondene, med et negativ volum på 297 millioner kroner, hadde 6 av 10 fond bærekraftskategorisering (48% av volumet) og snitt-tallet på disse var 3,4 (2021: 2,3) globuser.

Av de 10 fondene med mest nytt volum hadde 6 av 10 fond tilgjengelige tall for CO2 avtrykk, med et tilhørende vektet snitt på 88 (2021: 86) tonn årlig CO2 utslipp per million dollar i omsetning.

For de ti mest nettosolgte fondene hadde 7 av 10 tilgjengelige tall for CO2-avtrykk var snitt-tallet på 45 (154) tonn årlig CO2 utslipp årlig. Nedsalg i grønne og teknologifond dro det vektede snittet kraftig ned.

Vektet snitt av topp 10 Bærekraftscore (1-5) tCO2e / MUSD
Netto kjøpt 2,9 86,1
Netto solgt 3,8 112,1

Klimaregnskap

Haugesund Sparebank fører klimaregnskap gjennom innrapportering til Miljøfyrtårn, og jobber for å oppfylle standardene som ligger i GHG-protokollen. Vi skiller derfor mellom scope 1, 2 og 3 i oversikten over våre utslipp. Klimaregnskapet tar utgangspunkt i bankens utslipp som en kontorvirksomhet og tar ikke høyde for utslipp knyttet til investerings- og utlånsporteføljen. Et regnskap over utslippene i porteføljen vil bli publisert når vi har estimert utslippene gjennom Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Det samlede karbonfotavtrykket er en funksjon av bankens forbruk av ulike innsatsfaktorer, både direkte (scope 1) og indirekte (scope 2 og 3), omregnet til tonn CO2-ekvivalenter(tCO2e). Klimaregnskapet for 2022 viser et avtrykk på 56.24 tCO2e, dvs. en økning på 23.19 tCO2e fra 2021. Økningen kan i all hovedsak forklares med koronapandemien med mye hjemme-kontor og lite reisevirksomhet. Sammenligner vi det samlede karbonavtrykket for 2022 med forrige normalår, 2019, ser vi en reduksjon på 23.81 tonn CO2e. Reduksjonen kan for det meste forklares med økt bruk av digitale møter og endrede reisevaner.

Beskrivelse tCO2e

2019

tCO2e

2020

tCO2e

2021

tCO2e

2020

Scope 1 3.26 1.83 0.28 1.85
Scope 2 25.00 23.18 30.61 28.74
Scope 3 51.80 10.37 2.17 25.66
Totalt 80.05 35.58 33.05 f

Tabell: Karbonfotavtrykk for Haugesund Sparebank 2019-2022 fordelt på scope 1-3.

Scope 1 Direkte utslipp

Scope 1 omfatter direkte utslipp som er under vår operasjonelle kontroll. For Haugesund Sparebank gjelder dette drivstoff til våre to firmabiler. I 2022 forbruket vi 606 liter drivstoff med totale utslipp tilsvarende 1.85 tonn CO2e. Dette er en oppgang siden 2021, men en nedgang på 44 prosent siden forrige normalår, 2019.

Utslippskilde Forbruk Utslippsfaktor Utslipp
Bensin personbil 204.33 liter * 2.89 kg CO2e 0.59 tCO2e
Diesel varebil 404.53 liter * 3.11 kg CO2e 1.26 tCO2e
Totalt scope 1     1.85 tCO2e

Tabell: Karbonfotavtrykk i scope 1 for Haugesund Sparebank 2022. 

Scope 2 Indirekte utslipp fra energiforsyning

Scope 2 omfatter indirekte utslipp fra innkjøpt energi. For Haugesund Sparebank gjelder dette primært innkjøp av elektrisitet til oppvarming, belysning og drift av bankens kontorer og IT-utstyr. I 2022 forbruket vi ca 718 000 kwh på våre syv filialer, med totale utslipp tilsvarende 28.74 tCO2e. Dette er en nedgang på 6 prosent siden 2021.

Utslippskilde Forbruk Utslippsfaktor Utslipp
Energibruk

elektrisitet

718 446 kwh * 0.04 kg CO2e/kwh 28.74 tCO2e
Totalt scope 2     28.74 tCO2e

Tabell: Karbonfotavtrykk i scope 2 for Haugesund Sparebank 2022.

 Scope 3 Indirekte utslipp fra kjøp av andre varer og tjenester

Scope 3 omfatter indirekte utslipp som innkjøp av varer og tjenester. I klimaregnskapet for 2022 er det inkludert utslipp knyttet til avfall, flyreiser og kilometergodtgjørelse for tjenestereiser, hvorav flyreiser utgjør den vesentligste andelen av registrerte utslipp. I 2022 gjennomførte banken 156 flyreiser. Dette er en nedgang på 197 antall flyreiser fra forrige «normalår» – 2019. Omregnet til CO2-ekvivalenter utgjør dette en reduksjon fra 48 til 32 tonn, noe som tilsvarer en reduksjon på ca 33%.

Koronakrisens effekt på klimaregnskapet har hatt størst målbart utslag i denne kategorien. Møtevirksomhet utenfor banken er i stor grad erstattet med nettmøter, og reduksjonen i karbonfotavtrykket må sees i dette lyset. Banken har utarbeidet en egen reisepolicy som ett tiltak for å holde antall flyreiser nede også fremover.

Utslipp og klimaeffekt av IT-systemer er også en del av scope 3, og her har banken ikke tilstrekkelig god oversikt. Dette må dog antas å inneholde de største volumene. Innen dette segmentet er det to vesentlige områder: (1) Innkjøp og forbruk av maskinvare (PCer, skjermer, mobiler, nettbrett, møteromsutstyr), og (2) bankens forbruk av datatjenester (dataleveranser fra systemleverandører, drift av servere og datalagring). Etter hvert som banken kartlegger indirekte utslipp knyttet til IT tjenester, må man forvente at forbruket under Scope 3 blir vesentlig påvirket.

 

 

Utslippskilde Forbruk Utslippsfaktor Utslipp
Organisk avfall 1531 kg * 0.015 CO2e/kg 0.02 tCO2e
Papir, papp, kartong 780 kg * 0.061 CO2e/kg 0.05 tCO2e
Restavfall 2760 * 0.225 CO2e/kg 0.62 tCO2e
Flyreiser Europa 62 (én vei) * 185 kg CO2e/reiser 11.47 tCO2e
Flyreiser Norden 94 (én vei) * 104 kg CO2e/reiser 9.78 tCO2e
Kjøregodtgjørelse tjenestereiser 13 780 km * 0.27 kg CO2e/km 3.72 tCO2e
Diesel varebil 404.53 liter * 3.11 kg CO2e 1.26 tCO2e
Totalt scope 3 28.74 tCO2e

Tabell: Karbonfotavtrykk i scope 3 for Haugesund Sparebank 2022.

Rapportering på bærekraft

Rapportering på bærekraftrelatert arbeid er en viktig brikke for å skape transparens og sammenligningsgrunnlag mellom virksomheter, og dermed stimulere til mer satsing på bærekraft. Vi i Haugesund Sparebank rapporterer på lovpålagte krav, deriblant Åpenhetsloven og samfunnsansvar iht regnskapsloven 3-3c. I tillegg ønsker vi å følge Finans Norges anbefalinger i «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæring» med å publisere klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen for regnskapsåret 2022 og rapportere på klimarisiko i henhold til Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) for regnskapsåret 2023.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1.juli 2022 med krav om førsterapportering innen 30.juni 2030. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. I Haugesund Sparebank startet vi arbeidet med Åpenhetsloven sommeren 2022. Arbeidet inkluderte blant annet styrevedtak av en Rutine for arbeid med Åpenhetsloven og en Kommunikasjonsplan Åpenhetsloven; aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, samarbeidspartnere og leverandører i en tverrfaglig gruppe; utsendelse av egenerklæring for leverandøratferd til sentrale leverandører i risikoutsatte verdikjeder; og dialog med leverandører og samarbeidspartnere som ikke kunne signere på egenerklæringen. Fullstendig rapportering på Åpenhetsloven vil bli publisert på våre nettsider innen 30.juni 2023.

TCFD

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) er et rammeverk for rapportering på klimarelaterte risikoer og muligheter utarbeidet av Financial Stbility Board på oppdrag fra G20. Rammeverket er ikke obligatorisk, men anbefales av FinansNorge i deres «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen». I Haugesund Sparebank startet vi arbeidet med TCFD sommeren 2022 og planlegger for førstegangsrapportering for regnskapsåret 2023. I arbeidet med rammeverket har vi så langt styregodkjent en plan for innføring av TCFD i banken, gjennomført klimarisikoanalyse i tverrfaglig gruppe og behandlet denne klimarisikoanalysen i ledelsen. Neste steg i arbeidet vil bli å sette oss målsetninger for utlånsporteføljen med utgangspunkt i klimarisikovurderingen.

Etikk

De ansatte er bankens viktigste ressurs. Trivsel på arbeidsplassen er viktig for banken, kundene og de ansatte. Banken skal ha en aktiv holdning til HMS og arbeidstakerforhold og hindre diskriminering i alle dimensjoner. Målrettet HMS-arbeid vil være positivt for bankens ansatte og bidra til at banken fortsatt vil være en god og attraktiv arbeidsplass. Basert på bestemmelsen i arbeidsmiljøloven har vi etablert retningslinjer og varslingsrutiner for håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Vi har høye krav til etiske retningslinjer som er regulert i egne retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Haugesund Sparebank er opptatt av å levere tjenester som er forankret i solid etisk adferd. Samtlige ansatte pålegges å sette seg inn i og undertegne bankens etiske retningslinjer. I tillegg gjelder egne regler for adferd når det gjelder anvendelsen av IKT og datasikkerhet.

Bankens etiske retningslinjer fastslår at medarbeidere i Haugesund Sparebank ikke må motta vederlag i noen form fra kunder, meglere, leverandører eller andre forretningsforbindelser. Dette fordi slike ytelser kan være egnet til å påvirke den enkeltes beslutninger om forvaltningen av betrodde midler. Ingen medarbeider må derfor motta personlige gaver utover mindre oppmerksomheter, uten at dette rapporteres skriftlig og godkjennes av overordnede. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, eksempelvis i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

Samtlige medarbeidere er underlagt egne regler og retningslinjer for habilitet og taushet i eksterne og interne forhold. Habilitetsreglene innestår for at den enkelte medarbeider i sitt virke i banken ikke skal behandle lån, fastsette forretningsvilkår eller på annen måte foreta vurderinger på vegne av banken.

Etikk ved innkjøp og samarbeid

Et sterkt samfunnsansvar er avhengig av en solid etikk, både innad i organisasjonen og i samhandling med eksterne aktører. I Haugesund Sparebank stiller vi høye krav til oss selv og ønsker å stille gjensidige krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. Vi har formulert våre egne interne retningslinjer for etikk og samfunnsansvar og utarbeidet vår egen innkjøpspolicy. Innkjøpspolicyen formidles til våre leverandører og samarbeidspartnere gjennom skriftlige forventninger, dialog og egenerklæring for leverandøratferd.

I henhold til Åpenhetsloven har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger med tanke på innkjøpsområder, leverandører og verdikjeder. Mer informasjon om retningslinjene for- og gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene vil bli publisert innen 30.juni.

Redegjørelse om foretaksstyring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskaps-ledelse danner grunnlaget for virksomhets-styringen i Haugesund Sparebank.

Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utfører for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte.

Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon, at overordnede mål er konsistent brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen med tydelig definert ansvar og myndighet og at styrings-prosessene er effektive og støttet av riktig bruk av teknologi. I tillegg innebærer god virksomhetsstyring at man evner å etablere en prestasjonskultur som motiverer de ansatte på en slik måte at de har fokus på det som er viktig for verdiskapning i organisasjonen.

Derfor omfatter bankens virksomhetsstyring arbeidet med styringsinformasjon, organisering, prosesser og teknologi knyttet til alt fra utvikling og konkretisering av strategier i et sett av planer og budsjetter, til det å rapportere, følge opp og korrigere selve gjennomføringen av strategier.  DSS samarbeidet har de siste årene utviklet seg til å enda sterkere bygge opp under arbeiet med foretaksstyring.

Styrende organer

Øverste organ er generalforsamlingen, som har 24 medlemmer, hvorav 13 er valgt av kundene, 5 av egenkapitalbeviseierne og 6 av de ansatte i banken. Generalforsamlingen fastsetter bankens vedtekter, vedtar bankens regnskap, disponerer overskudd og velger styre, ansvarlig revisor og valgkomite. Det er foreløpig ikke valgt å åpne for elektronisk kundevalg til general-forsamlingen.

Styret leder bankens virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og vedtak fattet av general-forsamlingen. Styret er ansvarlig for at de midler banken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret har også plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Videre skal styret sørge for at banken har en forsvarlig organisering, tilstrekkelig kvalifisert personell og klare ansvarslinjer. Styret har 8 medlemmer, inkludert 2 medlemmer valgt av de ansatte, og 5 varemedlemmer, hvorav 3 varamedlem for eksterne styremedlemmer og 2 varamedlem for ansattrepresentantene. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for to år.

Det er i henhold til styrets instruks utarbeidet og vedtatt en egen årsplan/årshjul for styret.

Styret foretar en årlig egenevaluering av sitt virke med hensyn til arbeidsform, saksbehandling, møtestruktur og prioritering av oppgaver. I tillegg foretas en evaluering av hvilken kompetanse styret besitter.

Bankens generalforsamling fastsetter styrets honorar. Utover styrehonorar utdeles ingen godtgjørelse til styret.

Risikostyring og internkontroll

God risiko- og kapitalstyring er sentralt i Haugesund Sparebanks langsiktige verdiskapning. De overordnede målene til banken følger av strategidokumentet. Fokus settes på å sikre bankens konkurranseevne, og oppnå en solid egenkapitalavkastning. De strategiske målene til banken balanseres mot bankens risikoevne og –vilje. Risiko- og kapitalvurderinger er en integrert del av ledelsens beslutningsprosesser og et sentralt element hva angår organisering, rutiner og systemer. Bankens risikostyring er knyttet opp mot hovedområdene kredittrisiko, markeds-risiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko.

Bankens prinsipper og rammer for risikostyring og intern kontroll er nedfelt i en egen policy for risikostyring. Dette er bankens rammeverk for god styring og kontroll. Policyen gir føringer for bankens overordnede holdninger til risikostyring og skal sikre at banken har en effektiv og hensiktsmessig prosess for dette. Ansvaret for gjennomføring av bankens risiko- og kapital-styring og kontroll er delt mellom bankens styre, ledelse og operative enheter.

Styret har ansvar for å påse at banken har kapital som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og bankens virksomhet, samt sørge for at banken er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret vedtar også bankens mål og rammer innen alle risikoområder. Rapportering til styret om mål og rammer finner sted kvartalsvis i risikorapport utarbeidet av leder for risikostyring og compliance. Styret foretar årlig en gjennomgang av risikostyring og internkontroll. Styret mottar dessuten kvartalsvis en samlet risikorapport som dekker alle risikoområdene, herunder kreditt-, operasjonell-, markeds- og likviditetsrisiko, hvor status i forhold til rammer og måltall på de respektive risikoområdene framgår.

Administrerende banksjef har ansvaret for bankens samlede risikostyring, herunder utvikling av gode modeller og rammeverk for styring og kontroll. Bankens leder for risikostyring og compliance ivaretar viktige funksjoner knyttet til styring, kontroll, rapportering og analyse, og har ansvar for bankens modellverk for risiko- og kapitalstyring. Leder for risikostyring og compliance rapporterer administrativt til administrerende banksjef, og for å opprettholde uavhengighet, direkte til styret. Det er utarbeidet instruks for både risikostyring og compliance. Vedrørende compliancerisiko har ansvarlig for compliance et overordnet ansvar for å kontrollere at lov- og regelverk blir implementert. Videre er ansvaret å bistå styret, ledelse og forretningsområder mot at brudd på myndighetsfastsatte og interne regler ikke oppstår.

Kredittkomiteer behandler større engasjement og saker av spesiell karakter.

Alle ledere i Haugesund Sparebank har ansvar for å styre risiko og sikre god internkontroll innenfor eget område i tråd med bankens vedtatte risikoprofil. I bankens policy for internkontroll har styret fastsatt prinsippene og gjort de nødvendige overordnede prioriteringer, herunder internkontrollens omfang og aktivitetsområder. Videre er det utarbeidet instruks vedrørende lederes ansvar for den interne kontroll, hvor det blant annet fremgår informasjon om krav til gjennomføring og minimum årlig rapportering.

Bankens økonomiavdeling har ansvar for fagområdene finansiell rapportering, intern økonomistyring, skatt, avgift og internkontroll over finansiell rapportering. Herunder følger ansvar for kvartalsvis finansiell rapportering i samsvar med gjeldende lovgivning, regnskapsstandarder og fastsatte regnskaps-prinsipper for banken.

Det samlede styre utgjør bankens revisjons- og risikoutvalg. Som revisjonsutvalg forbereder styret oppfølging av regnskapsrapporterings-prosessen, overvåker systemene for intern-kontroll og risikostyring, herunder bankens internrevisjon, har kontakt med bankens eksterne revisor om revisjon av årsregnskapet, vurderer og overvåker revisors uavhengighet og gjennomgår årlig sitt mandat og arbeidsform og anbefaler eventuelle endringer i arbeidsplan overfor styret. Som risikoutvalg omfatter arbeidsoppgavene bankens risikostrategi, bankens risikotoleranse, bankens risikostyring og internkontroll vedr. økonomiske og operasjonelle risikoer, gjennomgang og oppfølging av overordnet risikorapportering og oppfølging av intern revisors arbeid/rapporter. Det samlede styret utgjør også bankens godtgjørelsesutvalg.

Bankens internrevisjon leies inn fra RSM, og er valgt av bankens styre. RSM sin oppdrags-ansvarlig er Alf Rune Sveen som rapporterer direkte til styret. Hovedoppgaven til intern-revisor er å vurdere om den etablerte risiko-styringen og internkontrollen fungerer som forutsatt. I tillegg skal internrevisor bidra til å forbedre bankens risikostyring og internkontroll. Det utarbeides årlig en internrevisjonsplan basert på internrevisors risikovurderinger og samtaler med ledelsen, eksternrevisor og styret. Styret vedtar årsplan og budsjett. For hvert internrevisjonsprosjekt blir det utarbeidet revisjonsrapporter med forslag til forbedrings-tiltak som presenteres risikoeier og administrerende banksjef. Sammendrag fra rapportene, inkludert anbefalinger, presenteres styret. Status på tidligere anbefalinger følges opp av internrevisor.

Ekstern revisjon utføres av Deloitte AS ved statsautorisert revisor Else Holst-Larsen. Revisor velges av generalforsamlingen, og avgir årlig revisjonsberetning. Revisor har minst et årlig møte med styret hvor beretning fra revisor blir presentert og kommentert. Styret i banken har minst ett møte med revisor uten at administrerende banksjef er tilstede.

Styret i Haugesund Sparebank legger til grunn at banken skal være forsvarlig kapitalisert. Gjennomgangen av bankens viktigste risikoområder, samt kapitalvurderinger (ICAAP) gjennomføres minst en gang årlig og behandles av styret. Bankens kapitalmål skal være basert på reell risiko i virksomheten supplert med effekt av ulike stresscenario.

Bankens etiske retningslinjer omfatter varslingsplikt for ansatte ved kritikkverdige forhold, herunder brudd på interne retningslinjer, lover og forskrifter, og fremgangsmåte for hvordan slik informasjon skal avgis.

Virksomheten i Haugesund Sparebank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. I tillegg til stedlige tilsyn, gjennomgår Finanstilsynet bankens års- og delårsregnskaper samt risikorapporter og kapitalvurderinger. Styret og administrasjonen tilstreber en åpen og konstruktiv dialog med Finanstilsynet.

Bankens rutiner for finansiell informasjon skal sikre finansmarkedene korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater. Informasjon til markedet formidles via kvartalsvise børs- og pressemeldinger, bankens nettside samt regnskapsrapporter. Finansiell rapportering for banken finner sted kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet.

I henhold til bankens vedtekter skal valgkomiteen forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomitè. Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder.

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.  Av disse skal 1 medlem og 1 personlig varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.