Personale, kompetanse, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2022 hadde banken 67 fast ansatte hvorav 1 renholds ansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 8 av våre ansatte arbeidet deltid (2 menn og 6 kvinner). I løpet av 2022 hadde vi 2 midlertidig ansatte innleid gjennom Manpower. Dette utgjør til sammen 64,07 årsverk. (2021: 68,29 årsverk).

Kompetanse

Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig nye krav til kunnskap og kompetanse. Den interne opplæringsaktiviteten i banken er derfor svært viktig, og de ansatte viser stor interesse for å delta på de opplegg som arrangeres. Vårt samarbeid i DSS AS gir oss gode muligheter for å tilrettelegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter.   Vi er medlem i finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Vi har fagansvarlige innenfor hvert av våre autorisasjonsområder som sørger for at våre rådgivere har den rette kunnskapen og autorisasjon. Koordineringsarbeidet på dette området sikres av vår bedriftsansvarlig (BA). Alle som er autorisert må gjennomgå årlige oppdateringer innenfor fagfeltet for å beholde sine autorisasjoner.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Sykefraværet i 2022 var 5,3 prosent (SSB innenfor finansiering og forsikring hadde i gjennomsnitt 3,6 prosent pr. 3. kvartal). Til sammenligning var sykefraværet i 2021 på 2,3 prosent. Banken har hatt en økning i sykefraværet med 3 prosentpoeng fra 2021. Økningen i sykefraværet er i hovedsak knyttet til langtidsfravær og er ikke arbeidsrelatert. Vi har gode systemer på oppfølging av sykefravær og har en god dialog med den enkelte arbeidstaker, behandler og NAV for å forsøke å tilrettelegge arbeidet der dette lar seg gjøre.

Vi er tilknyttet Bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende HMS arbeid samt at vi har en personallegeordning. Banken har helseforsikring for sine ansatte.

Banken har vært tilsluttet avtalen om inkluderende Arbeidsliv og vært IA bedrift siden 2007.

Banken legger stor vekt på at sikkerheten ved kontorene skal være god. Sikkerheten holdes under løpende overvåking. Det gjennomføres en regelmessig vurdering, oppgradering og oppdatering av utstyr og instrukser på det sikkerhetsmessige området.  Alle ansatte i banken gjenomførte høsten 2022 kurs innen uønskede hendelser, rans- og konfliktforebygging.

Alle bankens kontorer er sertifisert som Miljøfyrtårn.  Banken driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bankens innvirkning på det ytre miljø er begrenset til forbruk av materialer og energi, samt gjennom produksjon av tjenester som er nødvendige for virksomheten.

Bankens livsfasepolitikk er behandlet i bedriftsavtalen og i møter med de ansattes tillitsvalgte. Banken forsøker å legge forholdene til rette for at så mange som mulig velger å stå i stillingen fram til ordinær pensjonsalder. Sentralavtalen gir ansatte rett til en time kortere arbeidstid daglig fra fylte 64 år. Bankens bedriftsavtale sier at dette eventuelt kan tas ut i lengre ferie. Det er i denne forbindelse også bestemt at alle ansatte over 62 år får en ukes ekstra ferie. Banken har også ordning med permisjon med lønn i inntil 10 dager ved nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, barn mellom 12 og 18 år og funksjonshemmet/sykt barn over 18 år.

Vårt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) som består av 4 representanter fra ledelsen og 4 fra de ansatte, har i handlingsplanen for arbeidsmiljøet lagt stor vekt på forhold som angår regelverk og rutiner i tilknytning til HMS. Overvåking av arbeidsmiljøet inngår ellers som en kontinuerlig prosess i banken, og nødvendige tilpasninger blir løpende vurdert. Samarbeidet mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte fungerer svært bra. Det ble holdt 4 AMU møter i 2022. AMU har behandlet faste saker som referater, sykefraværsstatistikker, HMS plan, avviksbehandling og rapportgjennomganger.

I 2021 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse (gjennomføres hvert 2. år)som viser generelt god trivsel og et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte.  Det ble i undersøkelsen stilt spørsmål innenfor områdene kompetanse og utvikling, sosialt samspill, mestring og motivasjon samt ledelse. Ny arbeidsmiljøundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av  2023.

Oppstart av vernerunder for 2022 ble besluttet utsatt fra des 2022 til februar 2023.

Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2022.