Fremme likestilling og hindre diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale

I lov om likestilling og forbud mot diskriminering, er formålet å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Haugesund Sparebank arbeider for å fremme lovens formål innenfor virksomheten.

Fra 1. januar 2020 fikk arbeidsgivere og offentlige myndigheter en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. (Likestillings- og diskrimineringsloven §26). I vår virksomhet gjøres dette i nært samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte. For å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling så har vi gjennomgått en kartlegging og tiltaksplan innenfor områdene; rekruttering, forfremmelse og utviklingsmuligheter, lønns- og arbeidsvilkår, tilrettelegging, muligheter for å kombinere arbeid og familieliv, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Vi har et godt etablert ansettelsesutvalg bestående av 2 representanter fra de ansatte og 2 representanter fra ledelsen. I utvelgelsesprosessen av kandidater blir leder av avdelingen, ansettelsesutvalget og personalsjef involvert. Utvelgelse av kandidater til intervju er basert på kvalifikasjoner i henhold til utlysningsteksten.

Med bakgrunn i arbeidsmiljøloven §13-7 og diskrimineringsloven §31 gis ut informasjon dersom kandidater ber om dette.

§ 13-7.Opplysningsplikt (AML)

Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har.

§ 31.Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker (diskrimineringsloven)

Arbeidssøkere som mener seg forbigått i strid med denne loven, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiver skal opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Når det gjelder bankens lønnssystem, er de kriterier som legges til grunn ved fastsettelse av den enkelte ansatte sin lønn kjønnsnøytrale. Banken har årlig gjennomgang av lønnsstatistikker med de tillitsvalgte/ansettelsesutvalget. 35 av de ansatte fikk lønnstillegg i 2022, hvorav 21 kvinner og 14 menn. Før hvert lønnsoppgjør drøftes likelønn med de tillitsvalgte. Banken er fleksibel i forhold til arbeidstid for kvinner og menn i ulike livsfaser.  Søknader om midlertidig deltid i forbindelse med å kombinere arbeid og familieliv kan bli godkjent for 1 år om gangen.

Blant bankens 67 ansatte var det i det ved utgangen av 2022 39 kvinner og 28 menn. Kvinneandelen i finansnæringen er synkende. Siste tilgjengelig statistikk fra SSB her er fra 2021 som viser at 46% er kvinner som arbeider i finans. Haugesund Sparebank sin kvinneandel er 58%. 8 av våre ansatte arbeider deltid. Vi har ingen ansatte som jobber ufrivillig deltid. 3 ansatte har vært i foreldrepermisjon i løpet av 2022.  Vi har hatt 2 midlertidig ansatte innleid gjennom Manpower.

Alderssammensetning i banken i forhold til årsverk (avrundet og inkludert innleide):

  • 20-29 år: 5
  • 30-39 år: 12
  • 40-49 år: 20
  • 50-59 år: 15
  • 60-69 år: 14

Bankens ledelse i 2022 bestod av 2 kvinner og 4 menn. Av bankens 6 eksternt valgte styrerepresentanter er 3 kvinner og 3 menn, mens det i generalforsamlingen er 11 kvinner og 13 menn.