Kontantstrøm­oppstilling

2022 2021
Resultat før skatt 156 930 298 157 358 393
Periodens betalte skatt -35 113 126 -30 347 824
Ordinære avskrivninger 5 998 369 7 415 618
Avskrivning IFRS mot bokført husleie -380 504
Endring leverandørgjeld -1 493 726
Endring i kundefordringer -578 678
Påløpte renter obl. fond og Obl.lån 8 213 535
Endringer i tapsavsetninger -13 816 811 -4 489 000
Endring nedskrivning verdipapirer 0 11 506 471
Urealisert gevinst akjser -6 203 777 -15 870 239
Urealisert gevinst rentebærende verdipapirer 7 921 303
Renteinntekter rentefond, avkastningsandeler reinvestert -209 871 -11 370 939
Estimatavvik ført mot bankens fond -17 359 -44 868
Tilført fra årets drift 121 249 653 114 157 612
Endring pensjonsfond -195 992 3 059 277
Endring brutto utlån -765 572 548 -759 913 588
Endring innskudd kunder -200 276 849 652 613 171
Endring gjeld til kredittinstitusjoner -42 382 128 -199 313 913
Endring overtatte eiendeler 500 000 390 000
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer -30 045 890 19 886 577
Endring øvrige fordringer etc. -1 827 223 1 646 379
Endring annen kortsiktig gjeld og off. avgifter. 22 687 966 -1 349 696
Utdelt fra gavefond -3 023 513 -2 583 244
Utbetalt utbytte for foregående år -14 625 000 -13 500 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/virksomheten -1 034 761 177 -299 065 037
Endring varige driftsmidler 462 388 -3 178 525
Endring langsiktige verdipapirplasseringer -64 587 078
Opptak ansvarlig lån 0 0
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ fondsobl. 1 005 000 000 156 388 342
Opptak egenkapitalbeviskapital 0 0
Netto likviditetsendring fra investeringsaktiviteter 940 875 310 153 209 817
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 27 363 786 -31 697 608
Likviditetsbeholdning 01.01. 506 658 587 538 536 195
Likviditetsbeholdning  31.12. 534 022 373 506 658 587


Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.