Endringer i egenkapital

 

Egenkapital-beviskapital Overkurs Hybridkapital Sparebankens-  fond Gavefond Utjevnings-fond Fond for urealisert gevinster Egenkapital
Egenkapital 31.12.2021 225 000 000 1 231 852 115 000 000 1 116 375 794 12 774 144 14 277 772 60 591 511 1 545 251 043
Utbetaling gavefond gjennom året -2 583 244
Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi 15 870 239
Utbetalte renter hybridkalital 4 705 865
Disponering overført hybrid.kap investorer -4 705 865
Påløpte renter hybridkapital 110 367
Årets resultat tilført EK 84 995 105
Årets resultat avsatt til gavefond 3 000 000
Årets resultat avsatt til utjenvningsfond 4 170 071
Egenkapital 01.01.2022 omarbeidet 225 000 000 1 231 852 115 110 367 1 201 370 899 13 190 900 18 447 813 76 461 750 1 650 813 581
Utbetaling gavefond gjennom året -3 023 513
Emittert Hybridkapital 20 000 000
Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi 6 203 777
Utbetalte renter hybridkalital -7 835 073
Disponering overført hybrid.kap investorer 7 835 073
Påløpte renter hybridkapital 1 071 437
Årets resultat tilført EK 86 414 045
Årets resultat avsatt til gavefond 4 000 000
Årets resultat avsatt til utjenvningsfond 3 591 617
Egenkapital 31.12.2022 225 000 000 1 231 852 136 181 804 1 287 784 944 14 167 387 22 039 430 82 665 527 1 769 070 943