Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forretningskapital er 16,3 milliarder hvor forvaltningskapital ved utgangen av 2022 på 13,8 milliarder kroner.  Dette er en økning på 925,33 millioner kroner eller 7,19 prosent det siste året. 

I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 2.493,1 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF).

Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2023 , og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 78,6 prosent i 2022 mot 86,1 prosent i 2021. Dette anses å være tilfredsstillende i forhold til bankens fastsatte mål om innskuddsdekning på minimum 70 prosent (innskudd i prosent av bokførte utlån).

Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 779,2 millioner kroner, en økning på 65,0 millioner kroner fra året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 9 obligasjonslån på totalt 2900 millioner kroner, med forfall i perioden fra september 2023 og fram til mars 2028. I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 150 millioner kroner, tatt opp i 2019. Banken hadde også to fondsobligasjonslån på tilsammen 135 millioner