Framtiden

Vi har lagt bak oss et ekstraordinært år preget av krigen i Ukraina, sterk prisvekst og svært høye energikostnader for husholdninger og bedrifter.

En kombinasjon av økende renteutgifter og generelt høy prisvekst har ført til en bratt nedgang i husholdningenes disponible realinntekter. I Norges Banks Pengepolitiske rapport fra desember anslår sentralbanken at norsk økonomi har nådd konjunkturtoppen, og at aktiviteten kommer til å avta gjennom vinteren. Norges Bank forventer at lavere konsum vil føre til at aktiviteten i økonomien avtar i 2023. Det er forventet at sterk kostnadsvekst, høyere renter på ny finansiering og avtakende lønnsomhet for mange bedrifter vil bidra til å dempe foretaksinvesteringene i år. Imidlertid er det en forventning om at økte investeringer innen petroleumsnæringen og aktivitet relatert til klimaomstilling vil løfte veksten i årene fremover.

Norges Bank har i løpet av 2022 satt opp styringsrenten i raskt tempo til 2,75 prosent. Sentralbankens prognoser indikerer en topp på 3 prosent i løpet av første kvartal 2023, og deretter en litt lavere styringsrente fra midten av året.

Med dette som bakgrunn har Haugesund Sparebank for året 2023 budsjettert med et driftsresultat på samme nivå som for 2022. Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier i 2023 vil kunne bli omtrent som for 2022.

Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon. Et bra resultat i 2022 har gitt banken et godt grunnlag for å ha god kapitaldekning også ved utgangen av 2023. Vi har dermed et godt grunnlag for å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig møte stadig strengere myndighetskrav. Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2023 fortsatt skal være godt over bankens målsetting.

Bankens styre har vedtatt en overordnet bærekraftstrategi, og bærekraft vil ha stort fokus fra bankens side fremover. I tiden som kommer står verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Om vi skal lykkes, kreves kunnskap og endringsvilje hos både myndigheter, næringslivsaktører og den enkelte forbruker. Som lokal finansinstitusjon har vi sterk kraft til å påvirke, og vi skal ta vår del av ansvaret. Vi skal stille krav til både oss selv, kunder og leverandører, og vi deltar i en rekke samarbeid med mål om å gjøre regionen mer bærekraftig.

Behovet for kontanter er de siste årene redusert betydelig. En stadig større andel av befolkningen har tatt i bruk digitale selvbetjente kanaler som kommunikasjonsarena, og stadig færre kunder er innom i bankens lokaler. Utvikling i retning av stadig flere selvbetjente løsninger gir banken og kundene større fleksibilitet.  Digitalisering av finanssektoren og utvikling av selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene, og denne utviklingen går raskt. Haugesund Sparebank skal i det digitale skiftet forme fremtidens sparebank ved å skape sin egen identitet.  Vi har svært moderne selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig.  Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden. Vi skal fornye oss, samtidig som vi tar vare på våre særegenheter og styrker. Haugesund Sparebank skal fortsatt være ”lokal, nær og personlig”.

Haugesund Sparebank er en lokalbank, men markedsområdet er stadig under utvikling, og konkurransesituasjonen hardner til. For at banken skal kunne bestå som en selvstendig og solid lokalbank, må vi sikre fortsatt vekst og lønnsomhet. Styret i samarbeid med administrasjonen har et sterkt strategisk fokus på nettopp vekst og lønnsomhet, både på kort og lang sikt. Vi er i et 10 års perspektiv ambisiøse i vår tankegang.