Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjør ved utløpet av 2022 987,3 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Bokført verdi av bankens samlede plasseringer i aksjer, pengemarkedsfond/obligasjonsfond og egenkapitalbevis er på 646,7 millioner kroner. Av beholdningen representerer 296,6 millioner kroner plasseringer i obligasjonsfond med lav risiko, hovedsakelig utenlandske statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett.

Alle bankens plasseringer i verdipapirer ligger godt innenfor de maksimalgrenser som styret har satt for plassering i aksjer, verdipapirfond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Styret er av den oppfatning at det ikke er risiko av stor betydning ved bankens foretatte plasseringer i verdipapirer, selv om den generelle markedsutviklingen vil kunne gi kursendringer fra et år til et annet.

Banken har konsesjon som verdipapirforetak og har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandelloven), jfr. § 9-1 og § 2-1 første ledd nr. 1 og 5:

  • Mottak og formidling av ordre på vegne av kunden
  • Investeringsrådgivning

Verdipapirforetaket har fagansvarlig sparing og plassering som faktisk leder og administrerende banksjef som daglig leder. Styret har besluttet at bevilgnignen for verdipapirofretaket leveres tilbake til Finanstilsynet og at banken blir agent  for tilsvarende konsesjon hos verdipapirofretaket Norme SEcuroties AS, som overtat investeringsrådgivning på vegne av banekne.

Banken er medeier (1,65 prosent) i verdipapirforetaket Norne Securities AS (Norne). Aksjehandel via nettbanken og ordrer formidlet via fondsavdelingen i banken går via Norne sine systemer. Bankens kunder betjenes i stor grad direkte av Norne.