Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL: Noter 2022 2021
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 6 625 3 926
Innskudd fra og gjeld til kunder 12 8 845 598 9 045 874
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 2 901 549 1 914 144
Annen gjeld 28 64 861 46 259
Betalbar skatt 27 35 899 34 745
Avsetninger (forventa tap ubenyttet kreditt og garantier, pensjonsforpliktelser) 22 16 319 16 413
Ansvarlig lånekapital 15 149 902 149 827
Sum gjeld 12 020 752 11 211 188
Egenkapitalbeviskapital 26 225 000 225 000
Overkursfond 1 232 1 232
Fondsobligasjonslån 15 136 182 115 000
Sum innskutt egenkapital 29 362 414 341 232
Fond for urealiserte gevinster 26 , 3 82 666 76 462
Sparebankens fond 29 1 287 785 1 201 481
Gavefond 14 167 13 191
Utjevningsfond 22 039 18 448
Sum opptjent egenkapital 1 406 657 1 309 582
Sum egenkapital 1 769 071 1 650 814
Sum gjeld og egenkapital 13 789 823 12 862 002
Vis alle noter
John Erik Hagen, Leder
John Erik Hagen, Leder
Benedicte Storhaug, Nestleder
Benedicte Storhaug, Nestleder
Thor Krukhaug
Thor Krukhaug
Janne Kongshavn Hordvik
Janne Kongshavn Hordvik
Anne Marit Helgevold Heggebø
Anne Marit Helgevold Heggebø
Tore Fremmersvik
Tore Fremmersvik
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre