Eiendeler

EIENDELER:  Note 2022 2021
Kontanter og fordringer på sentralbanker 79 674 78 655
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 701 948 635 572
Utlån til og fordringer på kunder (netto) 7 8 10 11 11 260 004 10 508 333
 – herav utlån til kunder til virkelig verdi 6 564 610 6 665 898
 – herav utlån til kunder til amoritsert kost 4 695 394 3 842 435
Overtatte eiendeler 35 521 36 021
Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 14 , 19 , 24 1 288 947 1 246 656
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 14 , 19 , 26 348 445 282 857
Immaterielle eiendeler 20 6 179 6 166
Varige driftsmidler 20 , 3 39 650 40 112
Utsatt skattefordel 28 9 576 7 021
Andre eiendeler (opptjente inntekter, forskuddsbet. Kostnader) 19 878 20 609
Sum eiendeler 13 789 823 12 862 002
Vis alle noter