Resultatregnskap

RESULTAT Note 2022 2021
Renteinntekter målt til effektiv rentesmetode, utlån 16, 13 387 655 275 949
Renteinntekter målt til virkelig verdi, rentebærende verdipapirer 16 23 010 21 031
Rentekostnader målt til effektiv rentesmetode 16 151 229 66 940
Netto renteinntekter 259 436 230 040
Provisjonsinntekter 17 49 969 49 192
Provisjonskostnader 17 4 885 5 251
Utbytte 15 590 15 795
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 25 , 29 1 816 3 952
Andre driftsinntekter 1 524 1 611
Netto andre driftsinntekter 64 015 65 300
Sum driftsinntekter 323 451 295 340
Personalkostnader 23 , 24 64 615 62 528
Andre driftskostnader 66 196 54 990
Avskrivninger og lignende 20 , 30 7 284 7 415
Sum driftskostnader 138 096 124 933
Driftsresultat før tap og skatt 185 355 170 407
Nedskrivnigner og tap på utlån og garantier 10 , 11 28 426 13 048
Driftsresulat før skatt 156 930 157 358
Skattekostnad 27 33 712 32 032
Resultat av ordinær drift etter skatt 123 218 125 326
Oppstilling av andre inntekter og kostnader:
Estimatavvik pensjon 22 17 45
Verdijustering utlån målt til virkelig verdi over utvidet resultat 10 -566 1 996
Sum andre inntekter og kostnader -549 2 041
Totalresultat 122 669 127 366
Overføringer og disponeringer:
Utbytte egenkapitalbeviskapital (kr 6,50 pr ek bevis) 26 14 625 14 625
Overført til utjevningsfond 3 592 4 170
Overført fond for urealiserte gevinster 6 204 15 870
Disponering til fondsobl. investorer 7 835 4 706
Overført til sparebankens fond 86 414 84 995
Overført til gavefond 4 000 3 000
Sum overføringer og disponeringer 122 669 127 366

 

Vis alle noter