Balanseutvikling 2021 – 2022

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER:  Note 2022 2021
Kontanter og fordringer på sentralbanker 79 674 78 655
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 701 948 635 572
Utlån til og fordringer på kunder (netto) 7 8 10 11 11 260 004 10 508 333
 – herav utlån til kunder til virkelig verdi 6 564 610 6 665 898
 – herav utlån til kunder til amoritsert kost 4 695 394 3 842 435
Overtatte eiendeler 35 521 36 021
Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 14 , 19 , 24 1 288 947 1 246 656
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 14 , 19 , 26 348 445 282 857
Immaterielle eiendeler 20 6 179 6 166
Varige driftsmidler 20 , 3 39 650 40 112
Utsatt skattefordel 28 9 576 7 021
Andre eiendeler (opptjente inntekter, forskuddsbet. Kostnader) 19 878 20 609
Sum eiendeler 13 789 823 12 862 002

 

GJELD OG EGENKAPITAL: Noter 2022 2021
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 6 625 3 926
Innskudd fra og gjeld til kunder 12 8 845 598 9 045 874
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 2 901 549 1 914 144
Annen gjeld 28 64 861 46 259
Betalbar skatt 27 35 899 34 745
Avsetninger (forventa tap ubenyttet kreditt og garantier, pensjonsforpliktelser) 22 16 319 16 413
Ansvarlig lånekapital 15 149 902 149 827
Sum gjeld 12 020 752 11 211 188
Egenkapitalbeviskapital 26 225 000 225 000
Overkursfond 1 232 1 232
Fondsobligasjonslån 15 136 182 115 000
Sum innskutt egenkapital 29 362 414 341 232
Fond for urealiserte gevinster 26 , 3 82 666 76 462
Sparebankens fond 29 1 287 785 1 201 481
Gavefond 14 167 13 191
Utjevningsfond 22 039 18 448
Sum opptjent egenkapital 1 406 657 1 309 582
Sum egenkapital 1 769 071 1 650 814
Sum gjeld og egenkapital 13 789 823 12 862 002
Sum gjeld og egenkapital 12 862 002 12 124 764