Scroll ned ...

Lokal, nær og personlig

2022 i tall

Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok

Visjon, verdier, forretningsidé og forretningsmessige mål/strategier

Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet i regionen vår. I tillegg har vi stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet og i vårt markedsområde i Sunnhordland. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår. Det er derfor viktig for oss å levere gode resultater, slik at vi kan være en sentral bidragsyter lokalt og leve opp til visjonen vår.

Les mer

Utlån og innskudd

% Utlån / Vekst
% Innskudd / Fall

Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP 2022 2021
Beløp % av gfk Beløp % av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter 410.665 3,09 296.979 2,36
Rentekostnader og lignende kostnader 151.229 1,14 66.940 0,53
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 259.436 1,95 230.039 1,83
Utbytte 15.590 0,12 15.795 0,13
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 49.969 0,38 49.192 0,39
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.885 0,04 5.251 0,04
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 1.816 0,01 3.952 0,03
Andre driftsinntekter 1.524 0,01 1.611 0,01
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 64.015 0,48 65.299 0,52
SUM DRIFTSINNTEKTER 323.451 2,43 295.338 2,34
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 64.615 0,49 62.528 0,50
Ordinære avskrivninger 7.284 0,05 7.416 0,06
Andre driftskostnader 66.196 0,50 54.990 0,44
SUM DRIFTSKOSTNADER 138.096 1,04 124.933 0,99
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 185.355 1,40 170.405 1,35
 – tap på utlån, garantier mv. 28.426 0,21 13.048 0,10
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 156.929 1,18 157.358 1,25
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 156.929 1,18 157.358 1,25
Skatt på ordinært resultat 33.712 0,25 32.032 0,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 123.217 0,93 125.326 0,99
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 13.284.492 12.596.501

 

Les mer

Årsberetning

Innledning

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2022 utgjør 156,9 millioner kroner hvorav det er avsatt 33,7 millioner kroner til skatt.

Samfunnsansvar og bærekraft

Sparebankmodellen har i seg selv både styrke og kraft til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Haugesund Sparebank har forpliktet seg til å være en pådriver i dette arbeidet gjennom den overordnede visjonen Vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve.

Den økonomiske situasjonen

Vi har lagt bak oss et ekstraordinært år preget av krigen i Ukraina, sterk prisvekst og svært høye energikostnader for husholdninger og bedrifter.

Utviklingen i finansmarkedene

Den svært ekspansive pengepolitikken begynte å avta i september 2021 da Norges Bank satte opp styringsrenten fra null prosent. Siden da har styringsrenten i raskt tempo blitt satt opp til 2,75 prosent.

Renteutviklingen

Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2022 på 2,45 prosent, en økning fra 2,19 prosent året før.

Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forretningskapital er 16,3 milliarder hvor forvaltningskapital ved utgangen av 2022 på 13,8 milliarder kroner.  Dette er en økning på 925,33 millioner kroner eller 7,19 prosent det siste året. 

Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2022 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 8.845 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 200,2 millioner kroner eller 2,21 prosent fra året før.

Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 11.314,9 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 7,25 prosent i 2022.

Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Se utviklingen for banken i kommunene der banken har kontor.

Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjør ved utløpet av 2022 987,3 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2022 utgjør 156,9 millioner kroner eller 1,18 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2021 var på 157,4 millioner kroner eller 1,25 prosent.

Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2022 framgår av note 21. Tellende ansvarlig kapital er på 1.895,5 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.745,6 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,9 millioner kroner. Ren kjernekapital utgjør 1.610,6 millioner kroner. Beregningsgrunnlaget er på 7.476 millioner kroner.

Virksomhets­styring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank.

Risikostyring

Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå.

Personale, kompetanse, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2022 hadde banken 67 fast ansatte hvorav 1 renholds ansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 8 av våre ansatte arbeidet deltid (2 menn og 6 kvinner). I løpet av 2022 hadde vi 2 midlertidig ansatte innleid gjennom Manpower. Dette utgjør til sammen 64,07 årsverk. (2021: 68,29 årsverk).

Fremme likestilling og hindre diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale

Framtiden

Vi har lagt bak oss et ekstraordinært år preget av krigen i Ukraina, sterk prisvekst og svært høye energikostnader for husholdninger og bedrifter.

Hjertelig takk

Styret vil rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2022. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2022, og for utmerket samarbeid.

Regnskap 2022

Resultatregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital

Endringer i egenkapital

Kontantstrøm­oppstilling

Revisjons­beretning

Balanseutvikling 2021 – 2022

Noter til regnskapet

Organisasjon

Organisasjonskart

Administrasjonen

Bankvirksomheten